Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

do wykazania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przychylił się do wniosku Generalnego Dyrektora...
Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na to, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w art. 32 ust. 2 pkt 4 wymaga dla uzyskania pozwolenia na budowę...

I OSK 535/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

Wiejskich w K. z dnia [...] maja 1980 r., nr [...]. Jednak stosownie do art. 21 ust. 4 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz...
ważności, stosownie do art.21 ust.4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, decyzja Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w K. z dnia...

I OSK 514/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w dniu wydania decyzji wywłaszczeniowej. Stosownie do treści powołanej regulacji ustalenie miejsca...
z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane. Organy nadzoru prawidłowo uznały, że badana decyzja wywłaszczeniowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki...

I OSK 79/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

przez nią warunków z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w dniu wydania decyzji wywłaszczeniowej. Stosownie...
r. Prawo budowlane. Organy nadzoru prawidłowo uznały, że badana decyzja wywłaszczeniowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VII SA/Wa 1542/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

nr 1411095), analizując sprawę na gruncie przepisów prawa budowlanego stwierdził, że celem decyzji wydanej w oparciu o art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego...
Prawa budowlanego nie uzależnia wydania nakazu od posiadania przez właściciela środków finansowych, pozwalających na ich wykonanie. Organ nie rozstrzyga o sposobach...

I OSK 1645/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

nieruchomości., Wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38. poz. 229 ze zm.), ustalenie miejsca...
ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym w dacie jej wydania. Artykuł 3 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości...

VI SA/Wa 1650/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

z przepisami obowiązującego prawa budowlanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie...
6,0 m. Natomiast długość schodów do kanału powinna być zgodna z przepisami obowiązującego prawa budowlanego., Ponadto zarówno w odwołaniu, jak i w skardze podniesiono...

VII SA/Wa 2532/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-31

w rozumieniu Kodeksu karnego), które to bezpieczeństwo podstawowe wynika z wymagań podstawowych ustawy Prawo budowlane, o czym mówi zarzut 2 niniejszej skargi jak poniżej...
;, II Obrazę przepisu art. 5 ust 2 w zw. z art. 5 ust 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane polegającą na stwierdzeniu istnienia...

I OSK 186/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. Wyczerpuje to, zdaniem organu...
tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z zawartych w tych przepisach...

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jak wynika z akt sprawy...
ust. 2 tego artykułu rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na niezbędną potrzebę wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu...
1   Następne >   +2   4