Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 465/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

(np. art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności...
był przedmiotem rozstrzygnięć także na gruncie innych regulacji prawa materialnego, w tym ustawy Prawo budowlane. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 grudnia...

VI SA/Wa 324/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-31

odpowiedzi na pytanie numer 156;, obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez jego niewłaściwą interpretację...
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zw. z art. 162§1 pkt 1 k.p.a. i art. 162§3 k.p.a.., Zgodnie z cytowanym przepisem art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego...

VI SA/Wa 300/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-23

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a zgodnie z Prawem budowlanym (art. 3 pkt 3) droga jest budowlą. Natomiast budowa drogi (a więc również części drogi...
, który jest chodnikiem) wymaga, na podstawie art. 28 prawa budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa chodnika asfaltowego, z uwagi na to że jest on częścią drogi, związana...

VI SA/Wa 222/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

przed zakończeniem egzaminu. W tym czasie mogła dokonać niezbędnej analizy pytania nr 112., - pytanie numer 113, które brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane...
'., Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź 'B', oparta na art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)., Skarżąca udzieliła...

II GSK 3497/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

pkt 3 ustawy - Prawo budowlane oraz zarzut naruszenia przepisów postępowania tj. art. 40 § 2 k.p.a. polegającego na niezawiadomieniu pełnomocnika stron o dopuszczeniu...
, bo gdyby nawet organ I instancji przeprowadził postępowanie w sposób prawidłowy, to i tak zastosowanie art. 66 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, było błędne. Z kolei naruszenie...

VI SA/Wa 565/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

1998/12/207) 'Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań Prawa budowlanego...
. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.). Nie ulega natomiast wątpliwości, iż wszelkie umowy zawierane w celu wykonania czynności budowlanych...

VI SA/Wa 251/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-25

stronami było wykonanie chodnika, jako części większej inwestycji, poddanej rygorom prawa budowlanego, byłaby to także umowa o dzieło. Wskazał, iż w świetle wyroku Sądu...
realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego. Jeżeli wykonanie chodnika wymaga rozpoczęcia procesu budowlanego, a tak jest przy budowie chodnika w rozumieniu...

VI SA/Wa 164/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

Prawo budowlane a także wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r. sygn. akt II CKN 653/97 i z dnia 11 stycznia 2002 r. sygn. akt III CZP 63/01 oraz Naczelnego Sądu...
a więc wykonanie czy też wybudowanie chodnika będzie bezspornie mieściło się w pojęciu budowy obiektu budowlanego i polegało na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu prawa...

VI SA/Wa 328/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

w Kodeksie cywilnym i ustawie - Prawo budowlane. Powołała się także na treść art. 4 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Dokonała interpretacji użytego w Kodeksie cywilnym...
wyrażenia 'obiekt', odwołując się do Prawa budowlanego, oraz wskazała, że chodnik jest fragmentem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Na tej podstawie wywodziła...

VI SA/Wa 791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

., Pytanie nr 177 brzmiało: 'Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekt małej architektury jest:, A. budowlą,, B. budynkiem,, C. innym niż budynek i budowla obiektem...
budowlanym.', Skarżący udzielił na nie odpowiedzi 'B'. Według klucza prawidłowa jest odpowiedź 'C' wynikająca z art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   8