Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

VI SA/Wa 1421/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;, Z treści przepisu art. 11 ust. 4 ww. ustawy stanowiącego...
na zaniechaniu przez Wojewodę [...] powiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zaniechaniu powiadomienia o prawie do wypowiedzenia...

II SA/Wa 1473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

. funkcjonariusz złożył dokument - zgłoszenie odbioru w dniu [...] lipca 2012 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego budynku mieszkalnego, położonego...
własnej z dnia [...] października 2012 r., orzekającej o utracie z dniem [...] lipca 2012 r. prawa do pobierania równoważnika przez wyżej wymienionego funkcjonariusza...

VI SA/Wa 45/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

również opinię negatywną. W uzasadnieniu wydanej opinii Komendant Miejski PSP w [...] wskazał, że prowadzone na stadionie prace modernizacyjno-budowlanych, uniemożliwiają ocenę...
k.p.a., W uzasadnieniu odwołania strony, powołując się na odbiór przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prac remontowych obiektu sportowego w dniu...

II GZ 535/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

zażalenia J. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 562/13 w zakresie odmowy przyznania prawa...
., sygn. akt V SA/Wa 562/13 odmówił J. A. (dalej: skarżący) prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata...

II SAB/Bd 16/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-11

z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Minister Spraw Wewnętrznych na rzecz strony skarżącej skarżącego kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 1...
Wewnętrznych dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, przy czym miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - zasądzenie od Minister Spraw Wewnętrznych...

I OSK 588/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie niezachowania prawa do lokalu oraz braku uprawnień do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
Spraw Wewnętrznych z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie niezachowania prawa do lokalu oraz braku uprawnień do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego, oddalił...

V SA/Wa 562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. A. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia ... października 2012 r. Nr ... w przedmiocie odmowy umorzenia...
należności z tytułu opłat za przechowywanie broni w depozycie p o s t a n a w i a: - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżący wystąpił...

II SA/Wa 900/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

[...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie niezachowania prawa do lokalu oraz braku uprawnień do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego oddala skargę Szef Biura Ochrony Rządu...
. Nr 163, poz. 1712 ze zm.), odmówił S. K. stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego., W uzasadnieniu podał, że Szef Biura Ochrony Rządu decyzją nr [...] z dnia...

V SA/Wa 562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. A. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] października 2012 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za przechowywanie broni w depozycie postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym Postanowieniem z dnia...

IV SAB/Wa 56/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

i fizycznie), ażeby w następstwie tych przestępstw prawnie przejąć działki rolne lub budowlane od zrujnowanych psychicznie i finansowo pogorzelców - na korzystnych dla siebie...
trzynastu (13) lat przez Policję i MSW';, 5. 'naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, tj.: art. 6, art. 7 i art. 8 - przez resort...
1   Następne >   2