Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

VII SA/Wa 1007/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-29

Prezydent [...] decyzją nr [...], wydaną na podstawie art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, udzielił B. i M. K. pozwolenia na użytkowanie budynku...
, w ten sposób, iż w miejsce powołanych w sentencji zaskarżonej decyzji przepisów art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane i art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994...

VII SA/Wa 1008/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-29

uprawomocnienia się wyroku Prezydent [...] decyzją nr [...], wydaną na podstawie art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, udzielił B. i M. K. pozwolenia...
, w ten sposób, iż w miejsce powołanych w sentencji zaskarżonej decyzji przepisów art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane i art. 103 ust. 2 ustawy...

III OSK 4612/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

na działce stanowiącą łąkę i nieużytki, do utwardzania powierzchni, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego...
wodnego i Prawa budowlanego. Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia wynosi 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni. Natomiast zdaniem Sądu, magazynując odpady 17 05 04...

VII SA/Wa 1473/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [...] mieście na prawach powiatu celem rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wniosek złożony przez S. T. o wszczęcie procedury...
:, Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] marca 2010r. przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [...] - mieście na prawach powiatu, celem rozpatrzenia zgodnie...

VII SA/Wa 337/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-05

Fundacja '[...] [...], pismem z dnia 19 listopada 2009 r., na podstawie art. 30 ust. 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami), przekazał...

VII SA/Wa 1567/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

z dnia [...] kwietnia 2010 r., Wojewoda [...] na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -przekazał Staroście...
z naruszeniem przepisów o właściwości., I tak: art. 88a Prawa budowlanego określa zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazując, iż m.in. pełni on funkcję organu...

VII SA/Wa 1667/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-09

, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego'., Natomiast art. 88a Prawa budowlanego określa zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazując, iż m.in....
kompetencją zawartą w art. 88a Prawa budowlanego właściwym organem, do rozpoznania środków zaskarżenia będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ II instancji...

VII SA/Wa 333/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-19

Budowlanego, będący organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu względem Wojewody (art. 88a ust. pkt 1, 2 Prawa budowlanego), wykonujący zadania określone przepisami Prawa...
rozpatrzenia wyłącznego ze względu na ustawę szczególną Prawo budowlane z uwzględnieniem ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej...

II OSK 1195/10 - Wyrok NSA z 2010-08-13

. 1 pkt 9, art. 33 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz art. 11f ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach...
wcześniej ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. organem właściwym w tych sprawach, stosownie do art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego, jest starosta., Na tej podstawie Sąd...

VII SA/Wa 334/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-19

Budowlanego, będący organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu względem Wojewody (art. 88a ust. pkt 1, 2 Prawa budowlanego), wykonujący zadania określone przepisami...
Prawa Budowlanego, gdyż Wojewoda postanowieniem z [...] września 2010r. przekazał wniosek skarżącego z [...] czerwca 2010r. do Starosty, który wydał decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   39