Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 1289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1945) dopuszczającego odstępstwa od wymagań co do hotelu jak i a) art. 39 ust 1 Prawa budowlanego w zw. z art 29 ust. 4 pkt 1 Prawa...
) budowlanych:, przez wszystkie obiekty - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243...

VI SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

) dla wszystkich obiektów - książką obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy dokumentuje się w zakresie wymagań:, 1) budowlanych:, a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu...

VI SA/Wa 721/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu;, 2...
decyzji Strona Skarżąca zarzuciła mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy naruszenia przepisów prawa materialnego oraz procedury administracyjnej, tj...

V SA/Wa 2538/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

o dofinansowanie. Dalej wskazał, że proces budowlany inwestycji 'formalnie zakończonej' w dniu [...] listopada 2011r. został wznowiony, zgodnie z pismem wykonawcy w dniu...
, w którym to uprawnienie wygasa i beneficjent traci prawo do żądania wypłaty dotacji. Tym samym C. płacąc za niezrealizowane zadania dopuścił się naruszenia zapisów m.in. ustawy...

VI SA/Wa 1521/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

:, - przystosowanie obiektu do potrzeb osób fizycznie niepełnosprawnych brak sygnalizacji przywoławczej dostępnej z łóżka,, - przepisów budowlanych brak dokumentów...
z okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia i z badania...

VI SA/Wa 1508/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

pokontrolnych, w tym dostarczenia protokołów: inspekcji sanitarnej, kontroli Państwowej Straży Pożarnej, rocznej kontroli budowlanej budynku, pięcioletniej kontroli budowlanej...
przestał spełniać wymagania określone dla jego rodzaju i kategorii, a także naruszenie przepisów dopuszczających wgląd do akt (art. 73-74 k.p.a.), prawo zgłaszania wniosków...

VI SA/Wa 59/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-30

nie przedstawiono aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia...
, natomiast powierzchnia mieszkalna 25 pokoi 2-osobowych wynosi poniżej wymagane minimum 16 m2. Strona Skarżąca nie przedstawiła do wglądu książki obiektu budowlanego, opinii...

II GSK 1764/14 - Wyrok NSA z 2015-09-03

lub przekazania przez C. części lub całości pozyskanych środków finansowych z uchybieniem postanowień umowy, MSiT, zgodnie z § 9 ust. 1 umowy przysługuje prawo...
natychmiastowego rozwiązania umowy a z ust. 2 § 9 umowy prawo do: określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości...

V SA/Wa 115/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

(strona mylnie w skardze wniosła o oddalenie w całości decyzji)., Skarżąca ww. decyzji zarzuciła rażące naruszenie prawa a w szczególności:, a) art. 7 ustawy z 14 czerwca...
umowy trójstronne, na mocy których firma 'R.' zatrudniła podwykonawców, którzy zakończyli prace budowlane związane z inwestycją. Natomiast rozliczenia za wykonane roboty...

VI SA/Wa 737/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

przy jednostkach mieszkalnych,, 5) usług podstawowych i uzupełniających,, 6) przepisów budowlanych,, 7) przepisów przeciwpożarowych,, 8) przepisów sanitarnych., Organ...
: |, |Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066) sądy |, |administracyjne sprawują wymiar...
1   Następne >   2