Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 297/11 - Wyrok NSA z 2012-02-14

ustawy Prawo budowlane. W nauce i orzecznictwie dotyczącym powołanych przepisów nie budzi zaś wątpliwości, że brak któregoś z wymaganych dokumentów stanowi brak...
. U. Nr 80, poz. 717 oraz art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) także nie miała w tym wypadku znaczenia rozstrzygającego...

I SA/Wa 1043/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 1928 nr 23 poz. 202), zgodnie z art. 377 ww. rozporządzenia umieszczonym w Rozdziale 3 zat. Utrzymanie...
z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2016 r., nr [...], Minister Skarbu Państwa...

I SA/Wa 1257/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego; 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem...
., W ocenie skarżącego, niedopuszczalnym, będącym rażącym naruszeniem prawa, jest tworzenie przez Ministra Skarbu Państwa dodatkowych przesłanek zastosowania art. 49 w postaci...

I OSK 2389/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

w formie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej nr [...] obręb [...] [...]. Pismem z 31 grudnia 2008 r. M. M. i T. M. złożyły wniosek o ujawnienie...
. i M. M. częściowo zrealizowali prawo do rekompensaty poprzez nabycie prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej nr [...] obręb [...] [...]., Z akt sprawy wynika...

I SA/Wa 1960/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-01

z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki budowlanej i że na poczet ceny nabycia tej nieruchomości została zaliczona wartość majątku pozostawionego...
W. B., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak: [...]- odmawiającą ujawnienia w rejestrze wojewódzkim, wybranej przez W.B. formy realizacji prawa...

I SA/Wa 120/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-09

prawa własności działki budowlanej w ramach częściowej realizacji prawa do rekompensaty wynosi [...] zł. Zatem w świetle powyższych faktów oraz przepisów prawa organ...
prawa powszechnie obowiązującego., Organ zauważył, że w przedmiotowej sprawie 20% wartości nieruchomości pozostawionej w postaci działki budowlanej o powierzchni [...] m2...

I SA/Wa 155/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

września 2002 r. poprzedniczki prawne wnioskodawczyń zaliczyły część wartości mienia pozostawionego w formie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej...
z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ujawnienia w rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...

I SA/Wa 1023/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

budowlanej położonej w W. Prawo to zostało przekształcone odpłatnie w prawo własności ww. nieruchomości decyzją Burmistrza [...] z dnia [...] maja, 2008 r., znak...
wieczystego działki budowlanej położonej w W., które to prawo zostało przekształcone odpłatnie w prawo własności nieruchomości decyzją Burmistrza [...] z dnia [...] maja 2008 r...

I SA/Wa 849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

% wartości nieruchomości pozostawionej w postaci działki budowlanej o pow. [...] m2 wynosi [...] zł natomiast wartość nabytego prawa własności działki budowlanej w ramach...
budowlanej o powierzchni [...] m2 wynosi [...] zł, natomiast wartość nabytego w ramach częściowej realizacji prawa do rekompensaty, prawa własności działki budowlanej...

I OSK 535/13 - Wyrok NSA z 2014-10-15

ekwiwalentu za mienie zabużańskie prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej położonej w Wadowicach. Prawo to zostało przekształcone odpłatnie w prawo własności ww...
budowlanej położonej w Wadowicach, które to prawo zostało przekształcone odpłatnie w prawo własności nieruchomości decyzją Burmistrza Wadowic z [...] maja 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   23