Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 1554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-03

decyzji Wojewody [...] w trybie art. 155 k.p.a. bądź art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej...
'ustawą Prawo budowlane', i nie inicjował nowej sprawy, gdyż został zgłoszony w postępowaniu wznowieniowym, to oczywistym jest, że organ, orzekając w postępowaniu...

VII SA/Wa 906/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-29

ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Jednocześnie wydane zostało...
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm., dalej jako: 'Prawo budowlane'), w brzmieniu dotychczas obowiązującym, a także w oparciu o przepisy...

VII SA/Wa 1053/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-23

oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w którym wskazano nieruchomości przed podziałem (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają...
w posiadanie i rozpoczęcie robót budowlanych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., Odwołanie od tej decyzji złożyli M. N. oraz S. N...

II OSK 1555/22 - Wyrok NSA z 2022-10-20

/ art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w zw. z art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10...
, a jedynie o takie, które mogą dotyczyć naruszeń interesów prawnych, a nie interesów faktycznych innych osób (patrz: Wojciech Piątek [w:] 'Prawo budowlane. Komentarz', pod red. A. Glinieckiego, WK...

VII SA/Wa 662/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-09

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej 'ustawą Prawo budowlane', samodzielny obiekt budowlany...
. Kwestia ta wiąże się z występującą na gruncie ustawy Prawo budowlane problematyką budowy 'obiektu w obiekcie', a więc realizacji w ramach portu lotniczego obiektu budowlanego...

VII SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-24

. Wynika z tego, że na podstawie decyzji wojewody inwestor nie może uzyskać prawa do dysponowania ww. działką na cele budowlane ani nie jest uprawniony do rozpoczęcia...
pkt 2 i 8 Prawa zamówień publicznych, bowiem wniosek inwestora nie dotyczył robót budowlanych i dostaw w rozumieniu ustawy Pzp, a jedynie usług., Minister stwierdził...

VII SAB/Wa 95/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-26

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), przez pryzmat ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz...
. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Przepisy ustawy Prawo budowlane oraz wskazanego aktu wykonawczego nie przyznają ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania...

VII SAB/Wa 88/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

pkt 2 tego rozporządzenia odnosi się do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wzór przedmiotowego oświadczenia reguluje...
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (tekst jedn. Dz. U., z 2016...

I OSK 2188/19 - Wyrok NSA z 2022-10-24

tej ustawy przez ich błędne zastosowanie;, 2) art. 7 ust. 2 dekretu w zw. z art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7 poz. 46, z późn. zm...
zrealizowany przez następców prawnych przeddekretowego właściciela nieruchomości. Zgodnie bowiem z obowiązującym w dacie rozpatrywania wniosku Prawem budowlanym inwestor prywatny...

VII SA/Wa 387/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

został wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu...
Wody Polskie z dnia [...] stycznia 2019 r., Organ odwoławczy stwierdził, że projekt spełnia wymagania określone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   19