Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VII SA/Wa 1687/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-25

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie [...] - Zadanie 1 (Odcinek [...])., Stosownie do art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm), zwanej dalej 'ustawą - Prawo budowlane', w związku z art. 15 ust. 1 ustawy, o ile zostaną spełnione wymagania określone w art. 35 ust. 1...

VII SA/Wa 843/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm., 'Prawo budowlane'), nałożył na inwestora obowiązek usunięcia, w terminie 60 dni od dnia...
może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji., Następnie organ stwierdził, że na postanowienia wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego nie przysługuje zażalenie...

VII SA/Wa 56/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

został wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332...
, ze zm. dalej: 'ustawa Prawo budowlane'). Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu dołączono oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu...

VII SAB/Wa 215/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-12

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (art. 7 Prawo budowlane)., Wskazali, że skargę opierają na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt...
do złożenia wniosku w trybie art. 9 Prawo budowlane., Organ zaznaczył, że upoważnienie jest czynnością materialno - techniczną, od której nie służy wniosek o ponowne...

VII SA/Wa 238/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-28

wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu dołączono...
odwoławczy stwierdził, że spełniał on wymagania określone w art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa...

II OSK 3800/19 - Wyrok NSA z 2020-03-03

z 4 listopada 2014 r. nie był podaniem o zmianę decyzji z [...] maja 2012 r. w trybie art. 155 k.p.a. lub art. 36a Prawa budowlanego, NSA uznał, że wówczas...
o art. 36a Prawa budowlanego, jak też w oparciu o art. 155 k.p.a. może mieć miejsce dopiero po zakończeniu trybu kontroli decyzji dotkniętej wadą kwalifikowaną...

VII SA/Wa 967/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-09

. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu dołączono oświadczenia projektantów i sprawdzających...
, że spełnia on wymagania określone w art. 34 ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25...

VII SA/Wa 1198/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

art. 11e, art. 11 i ust. 1, art. 11f ust. 1 pkt 4, pkt 8 ustawy ZRID, art. 35 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane, dalej jako p.b. wskazał, że uszczuplenie...
, że w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo budowlane. Zatem...

VII SA/Wa 1012/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-26

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) zwaną dalej 'ustawą Prawo budowlane'. Zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu dołączono...
przez inwestora projektu budowlanego, Minister stwierdził, iż spełnia on wymagania określone w art. 34 ust 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane, oraz rozporządzeniu Ministra...

I SA/Wa 1478/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

[...] pozwolenie na użytkowanie/budowę baraku i szop zawierające klauzulę rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych na każde żądanie władz budowlanych bez prawa żądania odszkodowania...
w dacie wydania kwestionowanej decyzji o odszkodowaniu art. 57 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 - Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   70