Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 2344/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

. 2 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki...
do sprawdzania projektów budowlanych (por. również w tym zakresie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2010r...

I SA/Ol 737/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-02

wnioskodawca wskazał, że przepisy prawa budowlanego nie przewidują inwestycji określonej terminem 'usługi kulturalno - rozrywkowe', taka terminologia nie mogła...
, iż to, że dokumentacja opracowana została i nazwana jako adaptacja pomieszczeń na kawiarnię spowodowane było tylko względami, że prawo budowlane nie przewiduje inwestycji...

I SA/Ol 458/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-19

środowiskowej oraz art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, poprzez dokonanie nieprawidłowej oceny merytorycznej złożonego wniosku, polegającej na przyjęciu, że zgłoszone...
46 i §3 ust.2 pkt 2 rozporządzenia środowiskowego w zw. z art.3 ust.1 pkt 13 ustawy środowiskowej oraz art.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, polegające na: dokonaniu...

V SA/Wa 1629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż wynika to z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r...
pozwolenia na budowę wynosi od 30 do 65 dni od dnia złożenia wniosku (art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm...

II GSK 1784/12 - Wyrok NSA z 2012-11-14

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż wynika to z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
Prawo budowlane - do wydania pozwolenia na budowę., Z uwagi na powyższe, należy uznać za niezasadne sformułowane w petitum skargi kasacyjnej zarzuty naruszenia art. 1 § 1 i §...

I SA/Ol 121/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-16

na budowę było nierealne. Ponadto prawo budowlane dopuszcza adaptacje budynków na cele biurowe, co zostało w tym wypadku wykonane i dodatkowo Strona otrzymała pozwolenie...
nie jest ekonomicznie uzasadniony w porównaniu z celami podanymi na str. 18 Biznes Planu: 'ograniczenie kontaktu ludzi z przestarzałymi materiałami budowlanymi wpływającymi...

I SA/Ol 12/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

o pozwoleniu na budowę dokonano sprawdzenia złożonych w sprawie dokumentów pod kątem zgodności z prawem budowlanym, w tym również w zakresie sprawdzenia zgodności projektu...
- zrównoważony rozwój', ponieważ nie został przygotowany zgodnie z prawem dot. ochrony środowiska i nie spełnia wymogów Listy sprawdzającej w zakresie OOŚ (ocena oddziaływania...

V SA/Wa 238/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-17

warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może zgodnie z art. 34 ust. 5 Prawa budowlanego, żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego...
budowlanego, nie można było uznać za dokument zatwierdzony, gdyż projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku, gdy wnioskodawca spełnia...

V SA/Wa 1446/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

zastosowania do powyższych decyzji;, art. 58 ust. 3 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o polityce spójności w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
. stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny a nadto przekazuje sprawę do ponownego...

V SA/Wa 2437/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

jej stadium - w powiązaniu z normami Prawa budowlanego i ustawy Pzp. Poczynione tam rozważania - podzielone przez Skarżącego - w żaden sposób nie znajdują odzwierciedlenia...
(z uwzględnieniem aneksów) było stosowanie ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej: Pzp). W wyniku przeprowadzonej...
1   Następne >   +2   +5   7