Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 2846/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm., dalej: Prawo budowlane), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku...
przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Tym samym organ naruszył normy art. 7 i 8 k.p.a. oraz art. 68 ust. 3 oraz art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazujące...

VI SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-17

, że nowowybudowany budynek spełnia już wszystkie wymogi określone w przepisach prawa i jego odbiór przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest na etapie końcowym...
powiązane. Stosownie bowiem do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do użytkowania obiektu budowlanego...

VI SA/Wa 138/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

. - Prawo budowlane oraz art. 66 ustawy o rehabilitacji a także § 3 w związku z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r...
-budowlane - rozumie się przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W konsekwencji nie powinno dojść do takiej sytuacji - jak w okolicznościach...

V SA/Wa 2075/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-14

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów...

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki...
dofinansowaniem;, przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego., Zdaniem organu odwoławczego prace sfinansowane ze środków...

V SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

zadania, tj. dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm...
niepełnosprawnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót budowlanych w obiekcie, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 9a lit. c rozporządzenia oraz obowiązku, określonego w §...

I SA/Wa 1032/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

czynności związane z przekwalifikowaniem budynku na potrzeby kat. [...] załącznika do ustawy Prawo budowlane. Strona wskazała również, iż postępowanie związane...
w kategorii [...] załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 293 t.j.); d) koncepcję prowadzenia placówki, e) informację o sposobie...

I SA/Wa 276/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-07

możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz...
, zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...

V SA/Wa 377/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych...
Województwa [...] w zakresie realizacji przez Województwo w roku 2011 ustawowego zadania, tj. dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994...

I SA/Wa 1836/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

potwierdzających możliwość przeznaczenia budynku do tzw. zamieszkania zbiorowego (zgodnie z prawem budowlanym) nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności...
jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organ odwoławczy wyjaśnił, że ograniczenie działalności gospodarczej przez wprowadzenie wymogu...
1   Następne >   +2   +5   10