Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 1917/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

na art. 3 pkt 3a i na art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i z tych przepisów wywodził obowiązki...
zainteresowanemu, ponieważ brak jest przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną do określenia prawa do tego świadczenia finansowego. Dodatkowo wyjaśnił, że stosownie do § 3...

I SA/Wa 588/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego położonego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 88 ugn...
[...] października 2003 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa w zakresie, w jakim przy ustalaniu ceny nieruchomości będącej podstawą do ustalenia opłat z tytułu trwałego...

II SA/Wa 1623/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

- Budowlanego w [...], ustalając, iż S. P. spełnia warunki do uzyskania pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego MON na mieszkanie spółdzielcze - lokatorskie...
Kwaterunkowo - Budowlanego w [...] o zamianie zaliczkowej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe na pomoc bezzwrotną. W ocenie S. P. decyzja rażąco narusza art. 156 § 1 kpa...

II SA/Wa 2082/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. nr 60, poz. 622 ze zm.). Zdaniem skarżącego, organ wadliwie uznał, iż przedmiotowa jednostka nie stanowiła...
batalionu budowlanego i wadliwie zinterpretował w tym zakresie dane z archiwów wojskowych, faktów, co do zadań wykonywanych przez tą jednostkę i organizacji tych zadań...

VII SA/Wa 2215/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-25

właścicieli działki nr [...], obręb [...] gm. [...] M. B., J. P. Ś. oraz T. Ś. do usunięcia przeszkód, które nie są obiektami budowlanymi, a stanowią zagrożenie...
. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej k.p.a., oraz art. 1 ust. 6 i art. 82 ust. 7 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 ze zm...

I OSK 515/13 - Wyrok NSA z 2014-04-02

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o zamianie zaliczkowej pomocy finansowej na bezzwrotną z naruszeniem prawa 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
stwierdzenia wydania decyzji o zmianie zaliczkowej pomocy finansowej na bezzwrotną z naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności...

I OSK 3084/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

osobnej kwatery stałej., Decyzją nr (...) z dnia (...) lipca 1995 r. garnizonowy organ kwaterunkowo-budowlany odmówił K.Z. prawa do pobierania równoważnika za brak...
. w decyzji nr (...) z dnia (...) października 1995 r. odmówił K.Z. prawa do pobierania równoważnika za brak kwatery stałej w garnizonie G., Dyrektor Oddziału Rejonowego W. w G...

II SA/Wa 259/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

stałej., Decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 1995 r. garnizonowy organ kwaterunkowo-budowlany odmówił [...] K. Z. prawa do pobierania równoważnika za brak osobnej...
poprawy warunków mieszkaniowych., Szef Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego uchylił powyższą decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia...

II SA/Wa 973/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

odbywał w batalionach budowlanych., W dniu 23 kwietnia 2008 r. A. O. złożył do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w W. zażalenia na ww. postanowienie Wojskowego Komendanta...
zastępczą służbę wojskową w batalionach budowlanych tj.: [...] Batalionie Budowlanym w B. (Jednostka Wojskowa nr [...]) i [...] Batalionie Budowlanym w O. (Jednostka Wojskowa...

II SA/Wa 2220/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-19

Szefa Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego w Z. z dnia [...] sierpnia 1984 r. nr [...], o zamianie przyznanej W. N. dodatkowej ulgi w formie zwrotnej...
[...] sierpnia 1984 r. przez ówczesnego Szefa Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego w Z., że decyzja ta wydana została na nieobowiązującej w dniu...
1   Następne >   +2   +5   7