Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 2959/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

na rzecz wykonawców, spowodowana była okolicznościami niezależnymi od wnioskodawcy, a wynikającymi ze zmian prawa i cen produktów budowlanych (co wymuszało z kolei dokonanie...
2007 wnioskodawca wydatkował zawierając umowy z kontrahentami, w szczególności umowy na wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego...

V SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

. Nr [...] przyznającą Skarżącemu dotację celową w wysokości 10.000.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej pn.'Rozbudowa budynku '[...] ' dla potrzeb...
finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, I. w W. wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie w kwocie...

V SA/Wa 2659/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. R. - Zakład Ceramiki Budowlanej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. R. - Zakład Ceramiki Budowlanej...
: przywrócić T. R. - Zakład Ceramiki Budowlanej termin do wniesienia skargi Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie Ministra Nauki...

I SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

niejawnym wniosku M. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. J. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa...
Wyższego z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia [...] postanawia odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie...

I SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. J. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] marca 2008 r...
., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe postanawia: odmówić przyznania M. J. prawa pomocy we wnioskowanym zakresie...

VIII SA/Wa 535/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz...
;, - uzupełnienie posadzek oraz roboty malarskie po robotach budowlanych;, - wykonanie instalacji wody ppoż.;, - modernizację instalacji c.o.;, - wykonanie instalacji...

V SA/Wa 1779/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2. zasądza od Ministra Nauki i Szkolnictwa...
, że udział prac budowlanych w budżecie projektu - co podniesione został w ocenie omawianego kryterium - wynika bezpośrednio z planowanych celów oraz z ograniczeń...

V SA/Wa 2331/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

nie ujęła w nim poszczególnych etapów prac budowlanych, nie podała wielkości hali produkcyjnej. Powoduje to, że harmonogram nie jest precyzyjny i uniemożliwia ocenę projektu...
o stwierdzenie, że ocena Projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

I OSK 40/07 - Wyrok NSA z 2007-05-08

. z art. 18 ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. Nr 11, poz. 37) - przejście z mocy prawa...
do nieruchomości usytuowanej przy ul. [...], w [...], zachodziły podstawy określone w art. 17 pkt 2 lit. b/ powołanej ustawy, warunkujące przejście z mocy prawa z dniem 8...

V SA/Wa 2606/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-07

budowlanych., W odniesieniu do trzeciego Kryterium Spółka zarzuciła:, a) błędne zinterpretowanie zapisów pkt. 5 i 24 wniosku o dofinansowanie oraz tabeli C5 biznes planu...
terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów realizacji projektu. Minister zauważył, iż Spółka wskazuje, iż prace budowlane dotyczące zaplecza zostaną ukończone...
1   Następne >   2