Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

IV SA 4227/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-10

wojewódzkiego konserwatora zabytków w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie dóbr brzmienie art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego z 1994 r., zgodnie z którym: odbudowa, przebudowa...
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie dóbr kultury i w/w art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego dotyczą tego samego zezwolenia wydawanego...

II OSK 494/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

własnej nieruchomości, wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
/dotyczących projektanta starego kościoła oraz orzeczenia o wpisie do rejestru zabytków po czterech latach budowy nowego kościoła/ a także naruszenie art. 33 Prawa budowlanego...

IV SA 4559/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-26

Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 Prawa budowlanego - niezbędna była opinia Konserwatora Zabytków, ponieważ budynek przy ul. [...] znajduje się w strefie...
nie będą mieli dostępu - postanowienie więc narusza przepisy art. 5 Prawa budowlanego gwarantujące ochronę interesów osób trzecich - a także przepisy ustawy o ochronie obiektów...

IV SA 4558/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-26

Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 Prawa budowlanego - niezbędna była opinia Konserwatora Zabytków, ponieważ budynek przy ul. [...] znajduje się w strefie...
nie będą mieli dostępu - postanowienie więc narusza przepisy art. 5 Prawa budowlanego gwarantujące ochronę interesów osób trzecich - a także przepisy ustawy o ochronie obiektów...

IV SA 4027/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-08

4, art. 41 ust 4, art 42 ust 1, art. 43 ust 1, art. 36 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane zatwierdził projekt budowlany i zezwolił [...] Dyrekcji...
Prawa budowlanego z 1994r. oraz art. 8 i 11 Kpa, podając jednocześnie, że inwestycja tzn. prace związane z instalacją elektryczną oświetlenia tunelu, prace dotyczące...

VII SA/Wa 555/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

. U., Nr 162/03 poz. 1568), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 106/00, poz. 1126 ze zm.) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku...
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wydaje się na wniosek podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa...

II OSK 2806/13 - Wyrok NSA z 2015-06-25

) oraz art. 67 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - umorzył postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia rozbiórki budynku przy ul. [...] w [...]., W uzasadnieniu organ podał...
, że w dniu 6 kwietnia 2012 r. otrzymał wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] o uzgodnienie - na podstawie art. 67 ust. 3 Prawa budowlanego, rozbiórki...

VII SA/Wa 709/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-05

zawalenia, nie istnieje. Chcąc wybudować obiekt inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę nowego obiektu, odpowiadające zasadom prawa budowlanego. Ponieważ zawalony...
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego. Wymogi te musi również spełnić inwestor przy robotach budowlanych objętych...

VII SA/Wa 382/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-27

w przedmiotowym budynku - w odniesieniu do kompetencji organu ochrony zabytków - mają zastosowanie przepisy art. 39, ust. 3 ustawy - Prawo budowlane., G. i A. N. wnieśli...
[...] Wojewódzki Konserwator Zabytków nie jest organem właściwym do podejmowania działań w omawianej sprawie. Kompetencje w sprawach naruszenia prawa budowlanego należą...

IV SA/Wa 1621/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-13

oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu; prawa budowlanego poprzez przyjęcie, że otwory okienne i drzwiowe wykonane w przyziemiu ściany bocznej kamienicy przy ul...
., [...]. Niezależnie od powyższego gdyby nawet doszło do samowoli budowlanej, która jednak została zakończona przed dniem wejścia w życie Prawa budowlanego, czyli 1 stycznia 1995r...
1   Następne >   +2   +5   +10   14