Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VII SA/Wa 1726/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

zadania, nie powołał kierownika budowy i nie rozpoczął żadnych robót w terenie. Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. z mocy prawa wygasły., Zdaniem J. K., rozpoczęcie budowy w 'obecnych warunkach' będzie samowolą budowlaną czyli czynnością podlegającą odpowiedzialności karnej. Na terenie...

VII SA/Wa 703/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), w zw. z art. 11a ust. 1 specustawy drogowej., Inwestor wyjaśnił, że wniosek...
opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi, co w konsekwencji czyni te zmiany istotnymi odstępstwami w świetle art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane...

VII SA/Wa 702/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-26

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), zwanej dalej 'ustawą Prawo budowlane', w zw. z art. 11a ust. 1 specustawy drogowej., W uzasadnieniu wniosku inwestor...
w świetle art. 36a ustawy Prawo budowlane. Wprowadzone zmiany w zakresie inwestycji są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym na działkach z obrębu...

VII SA/Wa 2952/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

nr [...] i nr [...]); punktu 3 - w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego - jako niezgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa ruchu, punktu 11 - w zakresie...
z przepisami art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zwanej dalej 'ustawą Prawo budowlane', w zakresie...

VII SA/Wa 2094/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w związku z art. 11i ust. 1 oraz art. 11a ust. 1, 11f i art. 17 ust. 1 specustawy...
ustawy - Prawo budowlane z wyjątkiem art. 28 ust. 2 tej ustawy. Zatem, w pełni uzasadnione jest, w przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego zatwierdzonego...

VII SA/Wa 1065/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

(a to stanowi o naruszeniu art. 33 ust. 1 i art. 34 ustawy Prawo budowlane); nieuwzględniono przepisów ustawy Prawo wodne, w efekcie nie dostrzeżono, że pozwolenie na budowę...
., I tak, organ za bezprzedmiotowe uznał zarzuty skarżących z powołaniem się na art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, mające stanowić dowód, iż posiadają oni interes prawny i przymiot...

II OSK 1439/20 - Wyrok NSA z 2020-10-15

wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm...
ustawy Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu...

VII SA/Wa 2131/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), zwanej dalej 'ustawą Prawo budowlane', decyzję Wojewody[...] nr [...] z dnia [...] maja 2014 r., znak:[...], o zezwoleniu...
z dnia 30 czerwca i 15 grudnia 2016 r., inwestor wystąpił do Wojewody [...] o zmianę decyzji ZRID Wojewody[...], na podstawie art. 36a ustawy Prawo budowlane, w części...

VII SA/Wa 1551/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm), zwanej dalej 'ustawą - Prawo budowlane', w związku z art. 15 ust. 1 ustawy, o ile zostaną spełnione wymagania...
określone w art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, właściwy organ jest zobligowany do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu. Zgodnie...

II OSK 3550/18 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane poprzez jego niezastosowanie i uznanie, pomimo faktu bezpośredniego sąsiedztwa nieruchomości będących własnością Skarżącej...
. art. 5 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy Prawo budowlane poprzez brak zbadania przez organ I jak i II instancyjny okoliczności, wskazanych przez Skarżących w odwołaniu, dotyczących...
1   Następne >   +2   +5   +10   80