Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

VIII SA/Wa 608/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

i wartość tej konstrukcji winna być oszacowana przy określaniu wartości rynkowej wywłaszczanej nieruchomości;, 6. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
. 191 kc., art. 3 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane., Zwrócić uwagę należy, że zarzuty skarżących dotyczące oszacowania nieruchomości zostały przedstawione...

II GSK 1267/14 - Wyrok NSA z 2015-07-07

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 2011.88.5, dalej: rozporządzenie nr 305/2011), jakie jednostka notyfikowana działająca...
w obszarze wyrobów budowlanych musi spełniać, zawarte w art. 43 pkt 3 i 4 tego rozporządzenia., Sąd I instancji oddalając skargę na tą decyzję, stwierdzając, że spór pomiędzy...

I OSK 1511/15 - Wyrok NSA z 2018-03-07

sprawie posiada, zdaniem organu, właściciel znacjonalizowanego przedsiębiorstwa, legitymujący się prawem własności do niego w dacie wejścia w życie ustawy nacjonalizacyjnej...
przedsiębiorstwo stanowiło własność tych osób lub odpowiednio spółkom prawa handlowego. W dacie bezpośrednio poprzedzającej nacjonalizację, Spółka [...] stanowiła własność spółki...

I OSK 2263/16 - Wyrok NSA z 2017-06-20

, a w konsekwencji Minister uznał, że orzeczenie nr [...] Ministra Przemysłu Lekkiego z [...] sierpnia 1950 r. zostało wydane zgodnie z prawem., W odniesieniu...
przedsiębiorstwa), to w sytuacji, gdy wskazane orzeczenie nr [...] Ministra Przemysłu Lekkiego z [...] sierpnia1950 r. zostało wydane zgodnie z prawem - brak było podstaw...

I OSK 2797/14 - Wyrok NSA z 2016-09-07

jej wspólnikiem cichym był J. J. W chwili obecnej natomiast interes prawny do występowania w niniejszym postępowaniu na prawach strony posiadają: J. M., J. W., R. W., W. M., Z. M...
i Rzemiosła z dnia [...] kwietnia 1951 r. zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Skarb Państwa - reprezentowany przez Starostę Wadowickiego wniósł o ponowne rozpatrzenie...

II GSK 210/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

, odrzucił skargę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Usług Projektowych, Budowlanych, Produkcyjnych i Handlowych 'B.' Sp. z o.o. z siedzibą w K. na orzeczenie Komitetu...
Wielobranżowego Usług Projektowych, Budowlanych, Produkcyjnych i Handlowych B. Sp. z o.o. z siedzibą w K. w sprawie zawieszenia w części akredytacji udzielonej spółce...

I OSK 2371/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

.:, która również miała siedzibę pod tym adresem. Skoro inwestycja budowlana była prowadzona przez spółkę 'P.' to musiała ona dysponować prawem do nieruchomości gruntowej...
prawa publicznego w całości wraz z nieruchomościami i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami, wolne jednak od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

z 31 marca 2016 r. Minister Rozwoju, na podstawie informacji pozyskanych w związku z prowadzonym przez Komisję Europejską postępowaniem w sprawie niezgodności z prawem...
do przetargu lub rokowań, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, któremu zostanie udzielone zezwolenie i tym samym prawo do korzystania z pomocy., Organ odwoławczy wskazał...

I OSK 3319/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

z rażącym naruszeniem prawa, w części dotyczącej przejęcia prywatnego majątku E.C., Decyzją z dnia [...] stycznia 2004 r., nr [...] Minister Gospodarki, Pracy i Polityki...
. P.M. - działający jako kurator nieobjętych spadków po E.C. oraz E.W. Skarżący zaskarżonej decyzji zarzucili naruszenie:, 1) przepisów prawa materialnego, tj. art. 6 ust. 1...

I OSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

Przemysłu Lekkiego z dnia [...] sierpnia 1949r. (ustanawiające przymusowy zarząd nad w/w mieniem) i orzeczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia...
prawa, albowiem przedmiotowa sprawa była od zawsze sprawą administracyjną, zaś stosowanie nowego prawa stawia ją w gorszej sytuacji. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca...
1   Następne >   3