Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II SA/Łd 1068/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-14

, [...] roku, nr [...] na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy, z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosił sprzeciw...
z przekroczeniem 30-dniowego terminu określonego w art. 30 ust.2 Prawa budowlanego., Po rozpoznaniu odwołania Wojewoda [...] decyzją z dnia [...]roku nr [...] na podstawie art. 138 §...

V SA/Wa 102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

jako autor opracowanej przez siebie dokumentacji zachowuje do niej autorskie prawa osobiste, zaś zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), dalej 'Prawo budowlane', pełnienie nadzoru autorskiego jest ustawowym obowiązkiem projektanta i autor projektu...

V SA/Wa 2555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

. 9 ust. 3 dyrektyw nie należy utożsamiać z przyjętym na gruncie polskiego prawa budowlanego pojęciem projektu budowlanego jako dokumentacji wykonania robot. Pojęcie...
projektu budowlanego wywodzące się z prawa wspólnotowego ma swoiste znaczenie, które można interpretować jako określone przedsięwzięcie budowlane. Przy tym zastrzeżeniu...

III SA/Wa 1152/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

ustawy Prawo zamówień publicznych przez roboty budowlane należy rozumieć:, 1) wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca...
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016),, 2) wykonanie robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią...

VI SA/Wa 805/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

nie stanowią spełniania wymogów określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), albowiem nie załączono...
organowi nadzoru budowlanego, gdyż jest to obowiązek określony w przepisie art. 57 Prawa budowlanego. Organ uznał, iż inwestor nie załączył do wniosku z dnia...

VI SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

do istniejącego w dziedzinie prawa. Linia energetyczna została zbudowana w warunkach samowoli budowlanej i bez zachowania przepisów prawa budowlanego [...]. W samym...
decyzji w przedmiotowej sprawie'., W związku ze zgłoszonymi przez skarżącego wątpliwościami odnośnie dokumentów wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane, a dotyczących...

II GSK 1085/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

., Nadto nie poinformował Wojewodę [...] o rozpoczęciu działalności w tym obiekcie. WSA zauważył, iż są stosownie do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t...
.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej Prawo budowlane) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę...

VI SAB/Wa 90/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

, organ uchyla się od załatwienia skargi., W ocenie skarżącej bezczynność Prezesa URE utrwala stan niezgodności z prawem wynikający z użytkowania obiektu budowlanego...
z przysługującym jej prawem składa środki zaskarżenia, co jednak opóźnia uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez organy nadzoru budowlanego, co z kolei warunkuje...

V SA/Wa 2291/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

na obszarze objętym pozwoleniem na budowę', w którym zainstalowany zostanie [...], przy czym budowa ta będzie realizowana w oparciu o ustawę Prawo budowlane...
projektu proces budowlany. Tymczasem wnioskodawca błędnie utożsamia nową technologię z całym procesem. Na gruncie wskazanego przepisu prawa należy odróżnić nową...

III SA/Wa 859/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-26

Prawo budowlane. Wykonanie tego obowiązku ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom użytkującym lokale administrowane przez skarżący zakład. Zakład wskazywał...
wpływu to, że obowiązek wykonania prac objętych zamówieniem wynikał z przepisów prawa budowlanego i związany był z obowiązkiem zapewnienia przez skarżący zakład...
1   Następne >   +2   +5   +10   23