Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 2552/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

koniecznych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego, tym samym nie spełniając wymogów zapewniających przeprowadzenie prac w sposób bezpieczny...
miejscu., Ponadto zarzucono armatorowi, iż dążył do wykonania remontu bez zapewnienia, spełnienia koniecznych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa...

IV SA/Wa 1003/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-18

nie ochronie praw poszczególnych podmiotów do gruntów, ale polityce fiskalnej państwa, prawu budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, scalaniu, gospodarce przestrzennej itp...
. Starosta O., powołując się na art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm...

IV SA/Wa 1402/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-21

pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ponieważ w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie brał udziału Starosta...
26.04.1951 r. S Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w O. przeszły w przymusowy zarząd. W świetle przepisów art. 1 ust. 3 z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie...

I GSK 2422/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

operacji, nie wykonując w sposób należyty prac adaptacyjno-budowlanych w budynku przeznaczonym na działalność agroturystyczną;, 2. naruszenie prawa materialnego...
2007-2013' (Dz. U. nr 177 poz. 1371 ze zm.). W opinii Marszałka Województwa beneficjent dopuścił się naruszenia prawa wspólnotowego, zakładając działalność gospodarczą...

II OSK 1432/07 - Wyrok NSA z 2008-11-21

ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954 ze zm.) do postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętych...
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Przepis art...

IV SA/Wa 181/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym., W tym stanie rzeczy organ orzekający nie dopatrzył się rażącego naruszenia prawa przy wydaniu orzeczenia Ministra Przemysłu...
, które ze składników majątkowych ujętych w protokole stanowią część składową w/w przedsiębiorstwa i przechodzą na własność Państwa, stanowiło samo w sobie naruszenie prawa...

IV SA/Wa 568/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-22

uchylony przed dniem jej wydania, jednakże zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18.05.2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw...
na środowisko, które prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zaznaczył bowiem, że art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16.04.2004 r...

IV SA/Wa 1676/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

, co nie jest obojętne dla obszaru chronionego krajobrazu. Drzewa są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla ludzi i obiektów budowlanych. W ocenie organu odwoławczego Dyrektor...
uzgodnienie wycinki 7 drzew dokonane w postanowieniem organu I instancji z dnia [...] lipca 2006r. nie narusza prawa lub interesu społecznego w stopniu rażącym i orzekł...

IV SA/Wa 1598/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-06

, jak i orzeczenie o którym mowa w punkcie 2 zostały wydane z naruszeniem prawa., Badając sprawę ponownie organ ustalił, że F. w B. stanowiła własność A. L, a po jego śmierci...
naruszeniem prawa nie mogły być stosowane przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1958r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. Nr 11...

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

oraz niemożność rozpoczęcia prac inwestycyjnych z powodu przedłużających się prac budowlanych prowadzonych przez Zarządzającego [...]SSE związanych z budową drogi...
., Podnosiła, że wątpliwości budzi sama prawna dopuszczalność wydawania postanowień przez Zarządzającego strefą, który jest podmiotem będącym spółką prawa handlowego...
1   Następne >   2