Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

, dotyczące morskich portów i przystani. Natomiast procedura naprawcza, która ma miejsce w sprawie niniejszej, określona w art. 50-51 prawa budowlanego nie wskazuje...
na potrzebę posiadania przez Inwestora wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, inaczej niż w przypadku zastosowania przepisów art. 48-49 bądź 49b prawa budowlanego...

V SA/Wa 729/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-22

budowlanego. SW wskazał, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) to projektant dokonuje kwalifikacji...
(dokumentację) zamienną, tj. rysunek i opis sporządzone w trybie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, naniesione na pierwotnym projekcie projektanta'. Powiatowy Inspektor Nadzoru...

V SA/Wa 1719/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

lub do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane',, - § 19 ust. 6 umowy otrzymał następującą...
wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane'., Poprzednio obowiązujący § 6 ust. 2 umowy brzmiał...

VII SA/Wa 1333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-14

, MGMiŻŚ wyjaśnił, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), dalej: p.b., określa zakres obowiązków organu architektoniczno...
organ administracji architektoniczno-budowlanej (Starostę [...]) za kompletną i odpowiadającą prawu w zakresie określonym w art. 34 ust. 3 pkt 4 p.b., W myśl art. 91 ust. 1...

IV SA/Wa 975/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

z naruszeniem ustawy prawo budowlane. Z uwagi na tak znaczny upływ czasu, nie można wyciągnąć wniosków, że ówczesny inwestor będący jednostką państwową nie posiadał dokumentów...
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r,, poz. 310), dalej - Prawo wodne z 2017 r. - po rozpoznaniu odwołań E. C. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody...

IV SA/Wa 188/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-27

postanowienie organu., Strona, powołując się na art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wywiodła, że w przypadku nie wskazania wprost w przepisie...
na rzecz spółki [...] sp. z o.o., pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, tj. prawa wynikające...

IV SA/Wa 1531/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; dalej: Prawo wodne z 2001 r.), zamiast przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach...

V SA/Wa 115/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27

w wyznaczonym terminie, pomimo ponownego wezwania, wymaganych dokumentów oraz przeprowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...
, 3, 6 i 7 załącznika nr 1 do Umowy, tj. 633.604,48 zł, na realizację których Skarżąca zawarła umowę o roboty budowlane w wysokości 777.919,76 zł (netto)., Pismem z dnia 14...

IV SA/Wa 1331/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-21

ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.; dalej: 'Prawo wodne z 2001 r.'), jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego...
. ustawy, do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony w marcu 2015 r., który pod względem struktury odpowiada wymaganiom zawartym w art. 132 Prawa wodnego z 2001 r...

II SA/Ol 890/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-31

'), na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U., z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), ustalił Dyrekcji '[...]' (dalej jako 'DDKiA' lub 'skarżąca...
, że opłata związana jest z pozwoleniem wodnoprawnym dnia '[...]' i obliczona została zgodnie z art. 271 ust. 4 Prawa wodnego oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22...
1   Następne >   +2   4