Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 2184/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub też innych ustaw mających zastosowanie przy realizacji określonego projektu (np. ustawy z 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane...
. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 993 ze zm.; dalej: 'p.z.p.') poprzez żądanie od Wykonawcy złożenia oświadczenia producenta sprzętu potwierdzającego...

V SA/Wa 1708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub też innych ustaw mających zastosowanie przy realizacji określonego projektu (np. ustawy z 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane...
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, przepisami dotyczącymi konkurencji...

V SA/Wa 1739/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

Europejskiej (dalej : UPUE), co stanowiło złamanie dyspozycji przepisu art. 40 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (dalej : pzp). Zgodnie z jego treścią jeżeli wartość...
. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a to:, 1. art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 ufp, poprzez niezasadne przyjęcie ich zastosowania...

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019r., poz. 2325, dalej: 'p.p.s.a.') oddalił skargę Gminy Miasta [...] (dalej...
w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., W ocenie Ministra beneficjent dopuścił się naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, tj.: art. 25 ust. 1, art. 30 ust. 4...

VIII SA/Wa 628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, dalej: p.z.p.). W związku z tym skarżący udzielił:, 1) zamówienia na 'Dostawę wraz z instalacją...
o dofinansowanie. Tak więc beneficjenta obowiązują zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak i postanowienia umowy, którą jest związany., W przypadku środków...

V SA/Wa 2130/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

', o których mowa w art. 184 u.f.p. należy rozumieć reguły postępowania obowiązujące przy wykorzystaniu środków pomocowych. Reguły te nie są przedmiotem regulacji prawa...
prawa powszechnie obowiązującego. Projekty są realizowane przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie, która stanowi podstawowe źródło uprawnień i obowiązków...

V SA/Wa 533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

została zawarta umowa o dofinansowanie nr [...], której przedmiotem było dofinansowanie projektu Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie działalności w branży budowlanej...
się z warunków zawartej umowy o dofinansowanie;, 2) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. naruszenie art. 207 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 184 u.f.p. w zw. z § 8...