Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

(Minister) decyzją z [...] września 2021 r. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. i art. 49c ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w zw...
budowlanej. Nie jest zatem karą administracyjną, tylko środkiem służącym przywróceniu porządku prawnego wynikającego z prawa budowlanego. Dodał przy tym, że w tym postępowaniu...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej 'k.p.a.'), oraz art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w zw...
nie było związane z sytuacją nadzwyczajną. Zauważył, że przepisy regulujące proces budowlany obligowały stronę do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Naruszając prawo...

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] września 2020 r. Minister Finansów, działając m.in. na podstawie art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
C., bez wymaganego prawem budowlanym pozwolenia. Odnosząc się do wniosku o umorzenie opłaty legalizacyjnej Minister wskazał, że stosownie do art. 67a § 1 ustawy...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), oraz art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm., dalej: 'Prawo budowlane') w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325...

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst...
. dołączonego do odwołania., Minister Finansów rozpatrując odwołanie na wstępie przypomniał, że zgodnie z art. 49c ustawy - Prawo budowlane, do opłat legalizacyjnych stosuje...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

2021 r., Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie, Minister wyjaśnił, że zgodnie z art. 49c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, ze zm...
za naruszenie przepisów ustawy Prawo budowlane i - w procesie legalizacji - ustalono opłatę legalizacyjną. Minister zauważył również, że opłata legalizacyjna została ustalona...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, dalej: ' k.p.a.'), oraz art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zra.) w zw...
spółki;, - art. 49c ust. 1 prawa budowlanego w zw. z art. 67a Ordynacji podatkowej poprzez ich niezastosowanie, podczas gdy w stanie faktycznym sprawy zachodzą przesłanki...

VII SA/Wa 810/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-09

. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm. - dalej: 'p.b.'), w zw. z art. 67a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...
., podczas gdy przepis art. 29 ust. 4 pkt 1 ppkt a) p.b. w brzmieniu dodanym ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw...

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: 'k.p.a.') oraz art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r...
nie jest zaś karą administracyjną tylko środkiem służącym do przywrócenia porządku prawnego wynikającego z prawa budowlanego, czyli jest koniecznym środkiem do zalegalizowania...

VII SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm., dalej jako 'p.b.') w zw. z art. 67a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
rozbudowy domu niezgodnie z prawem budowlanym. Złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności jest próbą wyjścia z sytuacji bez nadmiernych konsekwencji. Do wniosku...
1   Następne >   3