Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

VII SA/Wa 2815/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

legalizacyjną w wysokości 135.000,00 zł, w związku z wykonaniem bez wymaganego prawem pozwolenia robót budowlanych przy budowie stawu o powierzchni 0,733 ha, usytuowanego na działce...
organu podatkowego przysługują wojewodzie. Stosownie do treści art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego - do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar...

VII SA/Wa 1921/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-21

. Ordynacja podatkowa, zw. dalej Ordynacją podatkową (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), w zw. z art. 59 g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, zw...
. dalej Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.), oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r., Kodeks postępowania administracyjnego, zw. dalej...

VII SA/Wa 697/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy...
Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie. Stosownie do treści art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego - do opłaty legalizacyjnej stosuje...

VII SA/Wa 3010/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

i art. 59g ust. 5 oraz art. 59f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
legalizacyjnej mogłoby skłonić nie tylko samego zainteresowanego, ale w szczególności lokalną społeczność do naruszeń przepisów prawa budowlanego. Nie można natomiast...

VII SA/Wa 58/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

podatkowa, albowiem zgodnie z art. 59g ust. 5 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do opłat...
, że zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego, do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1...

VII SA/Wa 1593/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)., Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące...
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu., Z literalnego brzmienia art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego...

II FSK 2446/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

., dalej 'Ordynacja podatkowa'), w zw. z art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej 'Prawo budowalne...
Administracyjnego konstrukcja opłaty legalizacyjnej wyklucza możliwość zastosowania w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 tej Prawa budowlanego przepisu art...

VII SA/Wa 2692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30

, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), odmówił...
Ordynacja podatkowa, albowiem zgodnie z art. 59g ust. 5 w związku z art. 49b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...

II FSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

wyklucza ze swojej natury możliwość zastosowania - w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243...
poz. 1623, dalej: 'Prawo budowlane') - art. 67a O.p. Nakaz odpowiedniego stosowania działu III drugiej z wymienionych ustaw nie obejmuje art. 67a O.p. A zatem, opłata...

VII SA/Wa 1732/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym, oraz art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006...
ust. 2 Prawa budowlanego do opłat legalizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy działu Ill ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 67a § 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100