Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 2297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

, a zatem nie są przestrzegane przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Ponadto, zgodnie z art. 71 ust. 1...
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, właściciel placówki powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego inspektora nadzoru budowlanego o zmianę sposobu użytkowania lokalu...

II SA/Wa 184/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1332) po przeprowadzeniu, na wniosek skarżącego, postępowania...
technicznym, a Prawo budowlane przewiduje wyłączenie budynku z użytkowania, o ile zostaną spełnione określone prawem warunki. Należy dodać, że zamiar 'przeniesienia...

II SA/Wa 943/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

., o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U., z 2020 r. poz. 1333), wynika, że poszczególne elementy konstrukcyjne...
1994 r. - Prawo budowlane, stan techniczny oraz stopień zużycia elementów budynku sali gimnastycznej określa się jako dobry. Z protokołu kontroli nr [...] z okresowej...

II SA/Wa 1/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

technicznego obiektu (1 rok), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia, 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), stan techniczny obiektu...
rok), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stan techniczny obiektu jest zadawalający. Elementy budynku nie wykazują...

II SA/Wa 2070/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

kotłowni i szatni w piwnicy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, orzekł o zakazie użytkowania piwnicy i klatki...
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 oraz z 2020 r. poz. 695) dalej k.p.a. oraz art. 89 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U....

II SA/Ol 730/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-03

organowi administracji architektoniczno-budowlanej/nadzoru budowlanego, stosownie do art. 71 ustawy Prawo budowlane. Natomiast do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie...
pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli. PPIS uznał, że brak rozdziału budowlanego oraz funkcjonalnego szkoły wyższej od niepublicznej szkoły podstawowej jest niewłaściwy...

II SA/Wa 1444/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-25

, w sposób analogiczny jak uczyniono to w przypadku niektórych innych rodzajów postępowań (por. np. art 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U....
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) sprzecznych z prawem postanowień statutu [...] Liceum Ogólnokształcącego [...] w [...] oraz dopuszczenie...

II SA/Wa 165/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-06

, którego stan techniczny spełnia wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Podane przez organ prowadzący w uzasadnieniu dane, dotyczące wymogów straży pożarnej...
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), podjęła uchwałę (nr[...] ) w sprawie zamiaru likwidacji z dniem [...] sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej...

II SA/Wa 1214/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej: 'k.p.a.', oraz art. 89 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017...
r. , poz. 59 ze zm.), dalej: 'u.p.o.' w związku z art. 357 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 60...

II SA/Wa 2422/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

w [...] z [...] stycznia 2020r., wskazujące, że zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1168) konieczne będzie przeprowadzenie zmiany...
., zwana dalej: 'k.p.a.') i art. 89 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910, ze zm., zwana dalej: 'u.P.o.')., Minister...
1   Następne >   +2   5