Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

VII SAB/Wa 86/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-21

o udzielenie informacji dot. wydania ewentualnej decyzji w sprawie odstępstwa w trybie art. 9 prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. a dot. inwestycji liniowej...
, do zbadania zasadności wszczęcia postępowania ,celem oceny, czy naruszono przepisy szeroko pojętego prawa budowlanego., Odpowiadając na skargę G. i S. P., na bezczynność...

I SA/Wa 989/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-04

natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
drogowe nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7...

VII SA/Wa 2024/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-29

ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, do projektu dołączono...
ustawy Prawo budowlane, oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120...

VII SA/Wa 1073/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

spełniające warunki, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)., Zgodnie z art. 20 ust. 4...
ustawy Prawo budowlane, do projektu dołączono oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy...

II OSK 1622/19 - Wyrok NSA z 2019-07-03

. 1 ustawy z dnia z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm., obecny tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm...
., dalej jako: 'Prawo budowlane') wobec właściciela lokalu nr [...] w budynku przy ul. [...] i umorzył postępowanie. Organ II instancji uznał, że skarżąca nie jest stroną...

I SA/Wa 2154/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane., Wydanie decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, opatrzonej rygorem natychmiastowej...
wykonalności, jest niezbędne o wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Brak...

I SA 1376/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-16

jest niezasadny, gdyż zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, decyzja wydana na podstawie wcześniejszej ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo...
budowlane, a taką jest powyższa decyzja zatwierdzająca plan realizacyjny, pozostała w mocy także po wejściu w życie nowego prawa budowlanego, a więc po dniu 1 marca 1975...

I SA/Wa 195/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-14

do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Brak prawa do dysponowania...
się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca...

I SA/Wa 1753/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-25

powołanej ustawy - decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.) do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością...

II OSK 1507/09 - Wyrok NSA z 2009-12-01

jest zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ocena, czy projektowany obiekt z uwagi...
na jego usytuowanie nie będzie stanowił uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich w stopniu naruszającym zasady wynikające z odpowiednich przepisów prawa budowlanego., Sąd I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   83