Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 1/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

się także z zakwalifikowaniem wykonanych robót jako przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane. Wskazała, że nie doszło do zmiany parametrów użytkowych...
remontu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo budowlane. Zdaniem spółki, w wyniku położenia warstwy asfaltowej w miejsce dotychczasowej...

II SA/Ol 213/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-14

na powyższą decyzję Kolegium. Zarzucił, że na mocy art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od 25 października 2019 r...
. jest podniesiona w skardze Inwestora okoliczność zmiany art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późń. zm.), zgodnie...

VII SA/Wa 2517/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-02

na podstawie art. 48 ust. 4 Prawa budowlanego. Zatem niewątpliwie argumenty wniosku o wstrzymanie nie zasługiwały na uwzględnienie, albowiem nie stanowiły one 'szczególnie...
się niewstrzymywania orzeczonego obowiązku. Ponadto podkreślono, że z informacji otrzymanych od PINB w B. przy piśmie z dnia 9 sierpnia 2013 r. wynika, że organ nadzoru budowlanego...

I OSK 2807/14 - Wyrok NSA z 2016-09-07

rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (w brzmieniu na 1945 r.) poprzez ich niezastosowanie i tym samym błędne...
, że przedmiotowy budynek nie istniał w rozumieniu dekretu, że był on zniszczony w stopniu prawie całkowitym, oraz nie był zakwalifikowany przez władze budowlane jako nienadający...

VII SA/Wa 1826/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

na działacie [...]przy ulicy [...] w [...]. Wskazał, że ewentualne wykonanie przez niego obowiązku nałożonego przez nadzór budowlany niosłoby za sobą ogromne straty...
Nadzoru Budowlanego w [...] dotyczącej obowiązku rozbiórki rozbudowy budynku produkcyjnego wykonanej na działce [...]przy ulicy [...] w [...]. W uzasadnieniu decyzji...

I OSK 1545/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

[...] z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. [...] oznaczonej w ewidencji gruntów, w jednostce ewidencji...
., Organ podał, że w dniu 29 października 1947 r. dotychczasowy właściciel hipoteczny złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej...

VII SA/Wa 1398/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 2015 r., znak: [...] odmawiającej wstrzymania egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
Powiatu Ziemskiego w [...] w sprawie obowiązku wykonania przez zobowiązanego robót budowlanych polegających na zamontowaniu w połaci dachu budynku inwentarskiego...

II OZ 246/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

postanowienie pozbawia ich prawa do sądu oraz uniemożliwia im dochodzenie swoich praw., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie...
nie ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlega oddaleniu. W myśl art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. z 2012 r. poz...

VII SA/Wa 1055/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w sprawie obowiązku wykonania przez S. G. rozbiórki samowolnie wybudowanego budynku o wym. 10,0 x 4,20 m zlokalizowanego...
I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] października 2004 r., znak: [...], Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] nakazał wnioskodawczyni rozbiórkę samowolnie...

VII SA/Wa 1398/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o wstrzymanie wykonania decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2014 r., znak: [...] w sprawie...
administracyjnej., W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania cyt. 'decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2014r., znak...
1   Następne >   +2   +5   10