Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

VII SA/Wa 1781/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-17

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uzgodnił, w zakresie ochrony środowiska, przedłożony projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
mieszkalnego, w której znajduje się okno. Narusza to przepisy prawa budowlanego. Niedaleko okien odwołującej stoją ogromne słupy energetyczne i prowadzony jest zakład...

VII SA/Wa 1782/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-17

przymiotu strony postępowania ze względu na zapis art. 28 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 - tekst jednolity z późn. zm...
, a zatem, jak wywiedziono w odpowiedzi na skargę, nieruchomość skarżących nie znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego...

II OSK 2969/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

budowlane (Dz.U. z 2010. nr 243 poz. 1623, ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane') ze względu na tożsamość pojęć w obu tych aktach. Fundacja powołała się na uzasadnienie ustawy...
o systemie handlu wskazujące na odniesienie do Prawa budowlanego. Ponadto Fundacja wskazała, że do obiektów budowlanych zastosowanie ma definicja 'robót budowlanych...

II OSK 2757/14 - Wyrok NSA z 2016-07-12

przygotowawcze' oraz 'teren budowy' należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010. nr 243 poz. 1623, ze zm. - dalej jako 'Prawo budowlane...
') ze względu na tożsamość pojęć w obu tych aktach. Fundacja powołała się na uzasadnienie ustawy o systemie handlu wskazujące na odniesienie do Prawa budowlanego. Ponadto...

IV SA/Wa 1348/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-08

z dnia (...) lipca 2005r. wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. w związku z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz...
. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126 ze zm.) umorzył postępowanie odwoławcze. Organ powołując się na treść art. 28 ust. 2 ustawy -Prawo budowlane, uznał, że składający odwołanie...

II SA/Wr 64/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-15

okoliczności wymienionych w art. 41 ustawy Prawo budowlane. Według tego przepisu rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, do których należy...
organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przy budowie stawu, W ocenie organu, skoro zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego dziennik budowy stanowi...

II OSK 1493/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

. 28 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 ze zm.) umorzył postępowanie odwoławcze. Organ powołując się na art. 28 ust. 2...
Prawa budowlanego, uznał, że składający odwołanie - użytkownicy nieruchomości, które nie znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu, nie mogą być uznani za strony...

II OSK 1410/17 - Wyrok NSA z 2019-04-29

. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 1409, ze zm.; dalej p.b.)., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
budowlanych wznoszonych na składowisku, dla których uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Odnosząc...

IV SA/Wa 1409/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

, że po zakończeniu budowy Miasto P. (właściciel składowiska), na podstawie art. 54 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wystąpiło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
. 55 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 1409, ze zm., dalej: p.b.), lecz nawet o taką decyzję nie wystąpiła. Organ odwoławczy wyjaśnił...

VII SA/Wa 314/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

o uzgodnienie ww. robót w trybie art. 106 § 1 i § 5 k.p.a. w zw. z art. 48 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, w myśl § 20 uchwały Rady Gminy [...] nr [...] z [...] czerwca 2004...
2 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, a uzgodnieniem warunków zagospodarowania określonych w planie. Odnoszą się one bowiem do innych postępowań...
1   Następne >   +2   +5   +10   71