Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Wa 1459/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), która kwalifikuje budynki przedszkolne do kategorii DC obiektów budowlanych...
cytowanych konsultacji, oględzin i ekspertyz ani terminu ich ważności., Kurator stwierdził, że w myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...

II SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, że w zakresie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz...
i stosowania przepisów prawa budowlanego 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej., Powołane przepisy obligują, w ocenie skarżącej, organ nadzoru...

I SA/Wa 620/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-29

obiektu budowlanego na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), co stanowi warunek zapewnienia...
zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane wymaga pozwolenia państwowego nadzoru budowlanego. Do tego pozwolenia stosuje się odpowiednio przepis art. 32 wyżej wymienionej ustawy...

II SA/Wa 2054/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

[...], dotyczącej przekształcenia z mocy prawa dotychczasowego trzyletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. [...] w [...] (dalej: 'Szkoła') w czteroletnie liceum...
[...] w [...] '[...]' (dalej: 'Stowarzyszenie', 'strona skarżąca') wystąpiło do Starosty o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczącego przekształcenia z mocy prawa...

II SA/Wa 480/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

. z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ani też nie uzupełnił braków na wezwanie Biura Edukacji Urzędu...
lub jego części zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga pozwolenia państwowego nadzoru budowlanego. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania...

II SA/Wa 475/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ani też nie uzupełnił braków na wezwanie Biura Edukacji [...]. [...] nie przedłożył...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga pozwolenia państwowego nadzoru budowlanego. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu może być wydane po uzyskaniu...

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

natura 2000, ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarstwach ekologicznych, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo budowlane...
budowlane w środowisku' oraz 'Prawne aspekty ochrony środowiska'., Po ponownym rozpoznaniu sprawy Starosta - działając na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982...

II SA/Sz 397/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-18

. Jeśli chodzi o zakres spraw technicznych dotyczących budynku przedszkola, zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz...
dokumentów nie wymaganych przez przepisy prawa i do których żądania nie ma kompetencji zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, organ I instancji...

II SA/Wa 426/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),, 4. § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...
o warunkach lokalowych, a swoje żądanie oparł jedynie na dyspozycji art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W ocenie Fundacji złożyła ona pełną wymagana prawem...

II SA/Wa 1979/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

. [...] na kategorie ZL II, w myśl art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Organ pierwszej instancji nie wyjaśnił...
do ewidencji punktu przedszkolnego 'M.' nie może być uznane za odpowiadające prawu. Także podany w zgłoszeniu wymiar czasu pracy punktu przedszkolnego pozostaje w jawnej...
1   Następne >   +2   5