Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. Ż. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] stycznia 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych p o s t a n a w i a: - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez odmowę...

V SA/Wa 458/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-06

J.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J.W. na decyzję...
zaległości w płatności opłaty abonamentowej postanawia: 1. przyznać J. W. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych; 2. ustanowić dla J. W. radcę prawnego w ramach...

V SA/Wa 459/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,, 5) z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami...
o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi odwoławczemu. Zaskarżonej decyzji Skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego, mające wpływ na wynik...