Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II GSK 93/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

budowlane, wynagradzane w formie prawa do eksploatacji obiektu budowlanego. Oznacza to, że zamówieniem publicznym w rozumieniu tej ustawy może być zamówienie nieopłacone środkami...
za wykonanie wymienionych obiektów i ich wykorzystywanie do segregacji i unieszkodliwiania odpadów nabyła prawo do nieodpłatnego użytkowania gruntów...

II GSK 748/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

2010 r. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. 'Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wykopów pod nieckę składowania odpadów i niecki składowania...
' o wartości [...] zł netto, co nastąpiło bez zastosowania procedury wymaganej ustawą - Prawo zamówień publicznych;, - nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych...

II GSK 103/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

wierzytelności. Na mocy tych umów P. W. 'Z.' sprzedało bankowi wierzytelność pieniężną przysługującą mu wobec Gminy Z. z tytułu umowy o roboty budowlane. Z powodu braku środków...
. W art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) zostały wskazane cechy umowy kredytu, natomiast w art. 69 ust...

II GSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

publicznego w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r...
z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego wyboru wykonawcy usługi inżyniera kontraktu dla projektu 'Poprawa...

II GSK 2160/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

, co było niezgodne z art. 7 ust. 1 w związku z obowiązującym w czasie popełnienia czynu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst...
finansów publicznych nie zawiera definicji pojęcia 'zamówienia publiczne', Sąd pierwszej instancji uznał, że definicję tego pojęcia określa art. 2 ust. 13 ustawy - Prawo...

II GSK 2238/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

I instancji wynika, że skarżący w dniu 20 września 2012 r., będąc wójtem Gminy C, zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących placów zabaw w gminie. Umowa...
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej: u.p.z.) poprzez zawarcie w dniu 22 października 2012 r. aneksu na mocy którego przedłużono...