Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X
  • Symbol

I SA 3143/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-20

z wnioskiem o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...] położonej przy ulicy [...]., W dniu 23 listopada 1954 roku zmarł R. P., a spadek po nim nabyła...
1998 roku J. P. nabyła w całości jego żona J. P., Pismem z dnia 28 maja 1961 roku J. P. wystąpił o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości...

I SA 1496/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz...
. U. 153, poz.1271), z dniem 1 stycznia 2004 roku weszły w życie przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA 1793/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-22

wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ) - przedmiotem rozpoznania...
orzeczona komunalizacja przedmiotowej nieruchomości, która z dniem 27 maja 1990 r. stała się z mocy prawa własnością Dzielnicy-Gminy W., Wnioskiem z dnia 25 października 2001...