Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

I OSK 344/10 - Wyrok NSA z 2010-07-21

lokal., Od powyższego orzeczenia A. P. wniósł odwołanie, przyjmując za podstawę art. 5 ust. 3 - 5 ustawy - Prawo budowlane. Podkreślił, że nie odmawia przyjęcia lokalu...
ust. 3-5 Prawa budowlanego formułuje nakaz użytkowania i utrzymania budynku mieszkalnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz wymogami ochrony środowiska...

II SA/Wa 1010/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

lokal., Od powyższego orzeczenia A. P. wniósł odwołanie, przyjmując za podstawę art. 5 ust. 3 - 5 ustawy - Prawo budowlane. Podkreślił, że nie odmawia przyjęcia lokalu...
organ stwierdził, że art. 5 ust. 3-5 Prawa budowlanego formułuje nakaz użytkowania i utrzymania budynku mieszkalnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz wymogami...

II OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

i produktów naftowych i ich usytuowanie oraz w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) i w zw. z § 209...
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie i w związku z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane i w zw. z § 209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury...

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

postępowania, to jest art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. w zw. z art. 84 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 84a ust.1 pkt 1 w zw. z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z art. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej przez uznanie, że rozstrzygnięcie...

II SA/Wa 371/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-19

. 96 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej nie odnosi się do przepisów ustawy - Prawo budowlane, a tym samym nie reguluje kwestii zakończenia budowy i odbioru budynku...
i wskazał, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) w art. 59 ust. 1-2 określa warunki jakie należy spełnić, by organ nadzoru...

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

nie wydał pozwolenia na jego użytkowanie, zatem skarżąca mogłaby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe tylko z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane, dopuszczając...
prawa budowlanego - świadczy o tym, że budynek ten nie nadaje się do zamieszkania., W ocenie autora skargi kasacyjnej pomimo że przepisy ustawy o Straży Granicznej...

II SA/Wa 1534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)., Celem ustanowienia prawa funkcjonariusza Straży Granicznej do lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby...
- Prawo budowlane wyłączają obowiązek uzyskania decyzji o użytkowaniu w stosunku do domów jednorodzinnych zaliczanych do kategorii I obiektów budowlanych. Na właściciela...

I OSK 344/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-10

dla budynku, w którym znajduje się przydzielony lokal. Budynek w dacie wydania decyzji nie spełniał więc wymogu ustawy - Prawo budowlane, a zatem przydział nastąpił...
z naruszeniem prawa. W ocenie A. P., rozdzielenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obowiązków organu z zakresu stosowania postanowień ustawy - Prawo budowlane...

I SA 2686/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

, niezależnie od okoliczności czy T. P. i jego rodzina, z niego korzystają. Przepis art. 3 pkt 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126...
budynku może nastąpić jedynie z inicjatywy zainteresowanego, który powiadamia właściwy organ o zakończeniu budowy - art. 54 cytowanych przepisów Prawa Budowlanego., Dom...

II SA/Wa 327/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

z dnia [...] kwietnia 2017 r., protokół z pomiarów ochronnych z dnia [...] kwietnia 2017 r. zgodnie z art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, protokół z dnia...
, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także wyliczenia w sprawie odległości między [...]- miejscem pełnienia służby a miejscowością...
1   Następne >   +2   +5   8