Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 2748/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

w art. 3 pkt. 2a Prawa Budowlanego., Od powyższego orzeczenia W. Z. złożył odwołanie., Decyzją z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie...
jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej; 2) definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3 pkt 12 ustawy Prawo budowlane; 3) definicję...

III SA/Łd 860/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-02

;, - obrazę art. 92 ust. 1 ustawy o Policji w zw. z art. 71 ust. 1 pkt 2, art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane poprzez nieuwzględnienie, że...
. 82 ust. 1 Prawa budowlanego poprzez rozstrzygnięcie bez wyraźnej delegacji ustawowej przez przełożonego władnego w sprawach osobowych statusu przebudowywanego budynku...

III SA/Kr 286/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-22

jest w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Sąd w orzeczeniu tym podkreślił, iż 'stanowisko organu, iż przedmiotowy dom nie jest domem...
i Gminy przed datą sprzedaży nie dokonał zmiany przeznaczenia budynku w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2005r., poz...

II SA/Sz 712/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

' określonego w art. 3 pkt. 2a Prawa Budowlanego., Od powyższego orzeczenia W. Z. złożył odwołanie wnosząc w nim o przyznanie pomocy finansowej na kontynuację budowy domu...
pkt 12 ustawy Prawo budowlane,, - definicję budynku rekreacji indywidualnej zawartą w § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

IV SA/Po 735/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

, że choć - jak podnosi organ - do zakończenia budowy doszło [...] sierpnia 2013 r., to obowiązujący również wówczas przepis art. 54 ustawy z dnia [...] lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowił...
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Taki obowiązek wynika również obecnie obowiązującego brzmienia art. 54 ustawy Prawo budowlane. Przepisy art. 54...

I OSK 492/19 - Wyrok NSA z 2020-10-02

budowy doszło 26 sierpnia 2013 r., to obowiązujący również wówczas przepis art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowił, że do użytkowania obiektu...
w drodze decyzji. Taki obowiązek wynika również obecnie obowiązującego brzmienia art. 54 ustawy Prawo budowlane. Przepisy art. 54 Prawa budowlanego określa...

II SA/Wa 108/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

poprzez postawienie altany ogrodowej bez wymaganego przepisami zezwolenia, co stanowi naruszenie art. 49 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, tj...
. o przestępstwo z art. 90 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa budowlanego i za powyższe wymierzono mu karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy określeniu jednej stawki na kwotę...

III SA/Lu 84/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-16

- obiektu kat. III., Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), w kategorii III obiektów budowlanych...
, tak jak to ma miejsce w jego przypadku. Zauważył także, że żadne z przepisów prawa budowlanego nie zabraniają wykorzystania domu letniskowego na cele mieszkalne., Budynek...

II SA/Wa 1336/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-09

mieszkalnego przy ul. [...] w W., Gmina [...]. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) do użytkowania obiektu budowlanego...
zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego do wniosku o zakończeniu budowy i pozwoleniu na użytkowanie inwestor...

II SA/Ol 225/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

. W przepisach prawa budowlanego brak jest definicji pojęcia 'stanu surowego' budynku, jednak przyjąć należy, iż termin ten jest powszechnie używany do określenia stanu...
przepisów ustawy Prawo budowlane nie ma żadnych przeszkód faktycznych ani prawnych, aby można było przystąpić do użytkowania domu. Nie ma racji skarżąca uważając, że na kanwie...
1   Następne >   +2   +5   +10   40