Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II OSK 2240/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

. w trybie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), dalej: Prawo budowlane., Skarżący podniósł, że Komendant...
wbrew regulacji zawartej w art. 69 ust. 2 Prawa budowlanego nie podjął żadnych niezbędnych środków zabezpieczających, o których mowa w tym przepisie. W jego ocenie organ...

II OSK 208/18 - Wyrok NSA z 2019-12-06

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), a zatem nie znajduje żadnego umocowania w przepisach z zakresu ochrony...
Państwowej Straży Pożarnej do podjęcia działań kontrolnych i nadzorczych., Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, gazociąg...

VII SA/Wa 1601/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

budowlanych strony powinny być określane w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane. Projekt budowlany stanowi, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, załącznik...
postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi, zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, podstawę do wydania przez właściwe organy decyzji...

II OSK 623/13 - Wyrok NSA z 2014-09-17

przeciwpożarowej projektów budowlanych strony powinny być określane w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane. Projekt budowlany stanowi, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa...
- na etapie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi, zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, podstawę do wydania przez właściwe organy...

II OSK 1264/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

. 9 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 ze zm.), z prawa uzyskania na etapie projektowania i wykonawstwa odstępstw od przepisów. Co do zaproponowanego...
, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie...

VII SA/Wa 1298/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

projektu budowlanego może być tylko osoba, będąca uczestnikiem procesu budowlanego, co określa art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
. sygn. akt II OSK 722/08, podnosząc, że roboty budowlane dotyczące substancji takiego lokalu ingerują we własnościowe spółdzielcze prawo do tego lokalu objęte ochroną prawną...

VII SA/Wa 2375/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

, iż organy straży pożarnej uczestniczą, zasadniczo w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie realizowanym na, podstawie art. 56 Prawa budowlanego co nie miało miejsca...
, art. 13, art. 26 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz, art. 69 ustawy Prawo budowlane poprzez uznanie braku właściwości organu, do załatwienia wnioskowanej sprawy...

II OSK 2948/15 - Wyrok NSA z 2017-08-18

. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli...
obowiązków z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) Prawa budowlanego i wypełnia hipotezę przepisu § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych...

II OSK 1332/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

.] Prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej pb] co nie miało miejsca w niniejszym przypadku., Komendant Wojewódzki PSP podkreślił, że obiekt...
w odniesieniu do piekarni jako obiektu nie spełniającego warunków przewidzianych Prawem budowlanym i przez to stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego. Komendant...

II SA/Łd 482/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-05

Prawo budowlane oraz § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe...
) oraz pkt 3) ustawy Prawo energetyczne,, Dalej skarżący podniósł, że zgodnie z definicją wynikająca z art. 3 pkt 3a) ustawy Prawo budowlane należy przyjąć, że gazociąg...
1   Następne >   +2   +5   +10   100