Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II OSK 919/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

opadowe i roztopowe z terenu parkingu., Przywołując treść art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 28 rozporządzenia...
zamknięty system kanalizacyjny), który wynika z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm...

II OSK 2594/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

[...]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bakteria ta jest organizmem kwarantannowym (załącznik nr 2 Część A Dział 2, pkt B (7) do rozporządzenia Ministra...
z prawa i procedur innego państwa. Informacje i materiały przekazane przez stronę [...] były wystarczające do podjęcia odpowiednich środków fitosanitarnych w Polsce...

II OW 80/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-26

nie będące przedsiębiorcami jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Kompetencje ww. organu określa art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony...
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przechowywanie nawozu naturalnego w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz zasadami...