Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Ol 262/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-16

-technologiczną z pozostałymi obiektami budowlanymi oczyszczalni i zgodnie z definicją budowli zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ewidencją budynków miały być objęte wszystkie budynki zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Powołując...

II SA/Bd 93/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-10-18

) przeprowadzenia inwentaryzacji przewodu telekomunikacyjnego przed jego zakryciem (naruszony art. 43 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz...
ustawodawca nie wskazuje, że weryfikacja prac geodezyjnych ma nastąpić przy uwzględnieniu przepisów Prawa budowlanego. Podkreślił, że ustanowiony w art. 43 ust. 1b Prawa...

II SA/Bk 52/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-28

Organem kompetentnym do określenia kategorii budynku w świetle przepisów prawa budowlanego jest organ administracji budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji...
oraz procedury związane z legalnym dokonaniem zmiany sposobu użytkowania określa przepis art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, póz. 1623 ze zm...

III SA/Kr 385/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

jest budynkiem w znaczeniu ustawy prawo budowlane, gdyż posiada ściany jako przegrody budowlane, dach i jest osadzony trwale na gruncie., Organ I instancji z powołaniem...
klasyfikacji i nomenklatury określonej na podstawie ustawy o statystyce publicznej przyjął, że definicja ta jest zbieżna z definicją prawa budowlanego., W oparciu o przyjęte...

III SA/Kr 526/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-15

Prawa Budowlanego (...), w szczególności w zakresie zawartym w ust. 1 pkt 2) »uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie...
., znak GE.6621.2.921.2021, odmówił wydania żądanego wypisu. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji wskazał art. 20 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...

II SA/Ol 415/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-26

i zgodnie z definicją budowli zawartą w art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oczyszczalnia ścieków, jako całość, powinna być traktowana jako budowla., Przedmiotowa sprawa...
zatwierdzony decyzją administracyjną, są zgodne z definicjami Prawa budowlanego. Zaznaczono, że definicje budynków i budowli zawarte w aktualnych przepisach Prawa budowlanego...

III SA/Kr 1471/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-22

sposobu użytkowania nastąpiła przed złożeniem wymaganego przepisami prawa zgłoszenia, wobec czego - w oparciu o art. 71 ust. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.). Natomiast o zaliczeniu budynku (lub lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie...

IV SA/Wa 2964/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

informacji wnioskodawca wskazał art. 17 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, wskazując, że jako projektant, jest tam czynnym uczestnikiem procesu projektowo - budowlanego, i ww...
pkt 2 Prawa budowlanego oraz poinformował, że nie zamierza ujawniać treści umowy zawartej z P. powołując się przy tym na ochronę wynikającą z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia...

II SA/Gl 1091/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-05

do wysokości 5.437m i powierzchni użytkowej - 601,35m², osłonięty poliestrową powłoką niepalną., Definicję budynku zawiera art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Z kolei...
obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego wynika z art. 43 ustawy Prawo budowlane. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, iż na nieruchomości został...

II SA/Gl 136/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-14

:, I. Naruszenia przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj.:, 1) art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez błędną wykładnię...
, o których mowa w przepisach Prawa budowlanego oraz u.p.g.k., 3) art. 24 ust. 2a pkt 2 u.p.g.k. w zw. z § 46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   92