Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Bd 1531/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

w zw. z art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nałożył na B...
(wykonano ca 331m2). W celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem PINB postanowieniem z dnia [...] maja 2007r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i nałożył...

II SA/Ke 555/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca...
1994 r. Prawo budowlane, zawarto skierowane do stron prawidłowe pouczenie, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Tymczasem w dniu 15 kwietnia 2019 r. do organu...

II OSK 801/11 - Wyrok NSA z 2012-07-25

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) orzekł o braku przesłanek do wydania decyzji nakazującej M. P. (jako inwestorowi) wykonanie rozbiórki...
do I. Z., PINB wskazał, iż w ramach postępowania naprawczego, które prowadzone było według trybu określonego w przepisie art. 51 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, doprowadzenie...

II OSK 555/20 - Wyrok NSA z 2020-07-17

1. Pojęcie 'rozpoczęcia budowy', o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie dotyczy decyzji o pozwoleniu na wznownienie robót...
budowlanych wydawanej przez organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane; 2. Instytucja wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę...

VII SA/Wa 2004/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 2268/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

do protokołu dokumentację fotograficzną., W dniu 29 czerwca 2011 r. inwestor złożył na podstawie art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r...
została przez Lubuskiego WINB-a obowiązkowa kontrola zakończonej budowy obiektu budowlanego w myśl art. 59a Prawa budowlanego. Z protokołu przeprowadzenia tej czynności...

II OSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

, na działce nr [...] przy ul. G. w Z., na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24...
października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229)., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpoznaniu...

II OSK 2480/12 - Wyrok NSA z 2014-03-12

samowolnie w 1975 r. W ocenie organu do tego rodzaju samowoli zastosowanie winien znaleźć art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym 1994 r., nakazujący do takich obiektów stosowanie przepisów dotychczasowych. Wobec tego PINB rozpoznał sprawę w trybie art. 37...

VII SA/Wa 2177/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II SA/Ke 557/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

instancji podkreślił, że w postanowieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy Prawo...
budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1202...
1   Następne >   +2   +5   +10   100