Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1998/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-31

i modernizacji) nie zostały zdefiniowane w prawie podatkowym. Nieprzydatne są także w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.), przede wszystkim dlatego, że w Prawie budowlanym jest mowa jedynie o przebudowie, rozbudowie i odbudowie (przez co można rozumieć rekonstrukcję - art. 3 pkt...

III SA/Wa 12/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-08

trwały 'budynek' i 'wyciąg narciarski'. Pomiędzy stronami nie ma sporu że spółka poddała amortyzacji obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego. W skardze...
i w oparciu rozstrzygnięcia na spekulatywnych rozważaniach kontrolujących,, 2). Naruszenie przepisów prawa materialnego: art.15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

III SA 3030/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-11

lipca 1994r. prawo budowlane, uznano że podatnicy nabyli prawo do odliczeń niezwiązanych z remontem i modernizacją budynku mieszkalnego do wysokości obowiązujących...
na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) należało uchylić zaskarżone decyzje...

III SA/Wa 414/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W rezultacie uznano, że Skarżący w związku z. poniesionymi wydatkami nabyli prawo do odliczenia 19% wydatków na remont...
uznał, iż niewykazując odliczenia w zeznaniu podatkowym podatnik zrezygnował z tego uprawnienia tracąc prawo do odliczenia darowizny., W konsekwencji powyższych ustaleń...

III SA/Wa 411/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

, ze względu na brak pozwolenia na przebudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego określonego przepisami art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W rezultacie...
uznano, że Skarżący w związku z. poniesionymi wydatkami nabyli prawo do odliczenia 19% wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego do wysokości obowiązującego...

III SA/Wa 412/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W rezultacie uznano, że Skarżący w związku z. poniesionymi wydatkami nabyli prawo do odliczenia 19% wydatków na remont...
zrezygnowali z powyższych uprawnień tracąc prawo do odliczenia., W konsekwencji powyższych ustaleń Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) decyzją z dnia [...] kwietnia...

III SA/Wa 413/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

r. Prawo budowlane. W rezultacie uznano, że Skarżący w związku z. poniesionymi wydatkami nabyli prawo do odliczenia 19% wydatków na remont i modernizację budynku...
zrezygnowali z powyższych uprawnień tracąc prawo do odliczenia., W konsekwencji powyższych ustaleń Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) decyzją z dnia...

I SA/Wr 1181/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

budowlane (kit budowlany i butylen) bez wymaganego ustawą z dnia 3.09.1993 r. o badaniach i certyfikacji znaku bezpieczeństwa. Inspektor Kontroli Skarbowej wskazał...
, że w/w towary jako 'Kity budowlane uszczelniające' o symbolu SWW 1461-42 wymienione zostały w wykazie wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak...

III SA/Wa 1646/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

prawa materialnego i procesowego w postaci art. 120, art. 122 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.; dalej...
z późn. zm.; dalej u.p.d.o.p.). W zakresie prawa procesowego wskazał, iż organ kontroli skarbowej w ramach postępowania dowodowego i oceny zgromadzonych dowodów pominął...

III SA 3136/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-27

w poszczególnych miesiącach 1999 r. zaniżył obroty ze sprzedaży usług remontowo-budowlanych. Zaniżenie obrotów ze sprzedaży usług spowodowane było tym, iż P.P.H.U. 'M...
na poczet wykonanych usług remontowo-budowlanych. Wobec tego inspektor wydał decyzję z dnia [...].03.2001 r. Nr [...], w której określił dla właściciela P.P.H.U. 'M...
1   Następne >   3