Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

II OSK 2392/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 ze zm.; dalej: Prawo budowlane z 1974 r.), obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla linii wysokiego...
z budową obiektów budowlanych (§ 34 ust. 2), zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że pod rządami ustawy Prawo budowlane z 1974 r. obowiązku takiego nie było., PINB dalej...

VI SA/Wa 1541/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-17

1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348 ze zm.), zarządził wstrzymanie świadczenia usług polegających na sprzedaży benzyn silnikowych i oleju napędowego...
zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 18 ust.1 i 3 ustawy o Inspekcji Handlowej przez przyjęcie tego przepisu jako podstawy...

VI SA/Wa 695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

, zaś zamiarem strony nigdy nie było produkowanie i wprowadzanie do obrotu asortymentów ceramiki budowlanej bez wymaganych przepisami prawa certyfikatów., W wyniku...
do właściwego urzędu skarbowego oraz określenia w nim ilości i wartości wyrobów lub usług, których uchybienia dotyczą. Sam przedsiębiorca jest z mocy prawa zobowiązany...