Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VII SA/Wa 1106/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-11

(...). Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organy farmaceutyczne nie muszą interesować się prowadzonym w ramach nadzoru, postępowaniem budowlanym...
, czy przedmiotowy podjazd dla osób niepełnosprawnych powstał zgodnie prawem budowlanym, czy też - nie. Organy te w świetle w/w przepisów winien interesować fakt, czy dany lokal...

VI SA/Wa 1540/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-13

. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.) (dalej: 'ustawa - Prawo farmaceutyczne', 'Prawo farmaceutyczne'). W złożonym opracowaniu Projekt budowlany apteki (autor: arch. Z. P...
dla personelu aptecznego zabezpieczony przed wejściem osób nieuprawnionych. W żadnym z przepisów prawa budowlanego, a także ustawy z dnia 30 września 2002 r. (w sprawie...

II GSK 207/08 - Wyrok NSA z 2008-07-01

Administracyjnego, interesować się prowadzonym w ramach nadzoru postępowaniem budowlanym, ustalającym, czy przedmiotowy podjazd dla osób niepełnosprawnych powstał zgodnie prawem...
w O., przekazał decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] z dnia [...] marca 2007r., uchylającą w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...

II OSK 350/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

administracyjnym(możliwość taką przewiduje wyraźnie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 26a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze...
, że zezwolenie na prowadzenie apteki, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ma charakter praw osobistych, będących publicznoprawnym uprawnieniem...

II GPS 6/08 - Uchwała NSA z 2009-01-14

przewidziane w przepisie szczególnym. Możliwość taką ustawodawca dopuścił między innymi w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r...
na prowadzenie apteki, o jakim mowa w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271) pozostaje...

VII SA/Wa 25/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

przewidziane w przepisie szczególnym. Możliwość taką ustawodawca dopuścił między innymi w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz...
w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271) oraz art. 138 §1 pkt 1 w ustawy z dnia 14 czerwca 1960r...

VI SA/Wa 2907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz.1907...
i ust. 4, art. 108 ust. 4 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 281 ze zm.), w związku z art. 494 § 2 ustawy...

VI SA/Wa 2906/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r...
i ust. 4, art. 108 ust. 4 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 281 ze zm.), w związku z art. 494 § 2 ustawy...

II GSK 876/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

budynku apteki, z której wprost wynika spełnianie przez lokal wszystkich warunków określonych przepisami prawa budowlanego, w szczególności wymagań technicznych...
w aptece produktów określonych w art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego., Stan sprawy przyjęty przez Sąd I instancji przedstawiał się następująco:, Kujawsko- Pomorski Inspektor...

VI SA/Wa 2893/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

. 3 i art. 115 pkt 4 ustawy z dnia, 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.; dalej jako 'Pf.') oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy...
. Inspektor Wojewódzki zawiadomił spółkę o zamiarze zakończenia postępowania, wskazując, że strona ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych i złożenia...
1   Następne >   3