Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Wr 354/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-24

budowlanymi kieruje albo nadzór konserwatorski wykonuje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa...
posiadać uprawnienia budowlane określone w przepisach prawa budowlanego oraz co najmniej 18 miesięczną praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach...

IV SAB/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

z art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm., dalej jako 'p.b.'), który ma na celu usunięcie niezgodności pomiędzy...
przepisami prawa budowlanego a przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 t.j., dalej jako 'ustawa o ochronie...

IV SA/Po 352/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

, decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków...
k.p.a. w zw. z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, organ administracji nie może swojego rozstrzygnięcia oprzeć jedynie o to, że doszło do włączenia określonego zabytku...

II SAB/Gd 21/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-18

zauważył, że przedłożone oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane jest właściwe dla Prawa budowlanego, natomiast organ proceduje na podstawie przepisów...
Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania...

II SA/Po 301/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

nieruchomością, gdyż nie jest już jej właścicielem, a ponadto nie posiada do niej żadnego tytułu prawnego, o których mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego., Wójt podniósł...
[...] listopada 2021 r. należy przeprowadzić roboty budowlane w pałacu w zakresie:, - remontu więźby dachowej i kominów wraz z wykonaniem pokrycia dachowego z blachy...

IV SA/Po 299/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm. oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U....
k.p.a. w zw. z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, organ administracji nie może swojego rozstrzygnięcia oprzeć jedynie o to, że doszło do włączenia określonego zabytku...

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

ze zm.), jak też innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), czy też ustawy z dnia 27 marca 2003 r...
z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie co do zobowiązania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia A z siedzibą...

II OSK 96/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Fakt istnienia wskazanych wyżej ograniczeń nie oznacza...
. nr[...])., Skarżąca spółka w piśmie z 8 kwietnia 2014 r. wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, którego organ nie uwzględnił w odniesieniu do wyżej wskazanych obiektów...

II OSK 254/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Fakt istnienia wskazanych...
), budynek biurowy, magazyn mebli (karta ew. 75)., Skarżąca spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, którego organ nie uwzględnił w odniesieniu do wyżej wskazanych...

II OSK 173/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

. Prawo budowlane). Fakt istnienia wskazanych wyżej ograniczeń nie oznacza jednak, aby skarżona czynność naruszała istotę prawa własności, a tym samym powołane przepisy...
. nr[...])., Skarżąca spółka w piśmie z 10 kwietnia 2014 r. wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, którego organ nie uwzględnił w odniesieniu do wyżej wskazanych obiektów., Skarżąca...
1   Następne >   +2   6