Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II OSK 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-21

2012 r. B.G. i K.G. wniosły skargę na bezczynność Starosty Powiatowego w Oławie, polegającą na niewydaniu decyzji w terminie wskazanym w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego...
przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) nakazuje, aby to organ administracji architektoniczno...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

od podatku od nieruchomości zostały budynki położone na terenie ogródków działkowych nie przekraczające norm powierzchni przewidzianych dla altan w przepisach prawa budowlanego...
. Opodatkowaniu podlega zatem obiekt wybudowany na działce Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sposób niezgodny z art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (przekraczający...

I OSK 1982/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

, gdyż jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego., Dane osobowe skarżącej...
Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim., W uzasadnieniu decyzji, organ podał, że zdarzenie, które miało miejsce z domniemywanym ujawnieniem danych osobowych skarżącej...

I OSK 2713/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], nie jest niezgodna z prawem, w punkcie wyjścia wskazać należy, iż w świetle art. 18 ust. 1...
, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi B.U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], decyzją z dnia...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

lub też nie - również nie podlegają weryfikacji. Takie postępowanie organu architektoniczno-budowlanego stanowiłoby przekroczenie przez niego przyznanych mu prawem...
kompetencji., W sytuacji, w której przedłożony przez inwestora projekt spełnia przewidziane w prawie budowlanym warunki uzyskania pozwolenia na budowę, brak jest podstaw...

II SA/Wa 2710/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-18

obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
. U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., w dniu [...] maja 2011 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił uwzględnienia wniosku...

II SA/Wa 507/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
. U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., w dniu [...] maja 2011 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił uwzględnienia wniosku...

I OSK 2567/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

podkreślono, że treścią obowiązku wynikającego z art. 105 ust. 4 i art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego nie jest jedynie weryfikacja zdolności kredytowej, ale weryfikacja...
w związku z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego i dla legalności tego udostępnienia zgoda M. S. nie była wymagana. Art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, na którą powołuje...

II SA/Wa 324/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-12

. w przedmiocie udostępnienia jego danych osobowych przez P. S.A. z siedzibą w W. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R., W uzasadnieniu decyzji organ podał, że Z. C...
Budowlanego w R. Skarżący twierdził, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. wykorzystał tę opinię, zawierającą jego dane osobowe, nie sporządzając własnej ekspertyzy...

II SA/Wa 1588/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-25

), sporządzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (zwany dalej 'GINB'), zawierających Jej dane osobowe, przetwarzane od 2006r., w związku ze skargami Skarżącej...
na decyzje podległych GINB organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w woj. [...]., Skarżąca wskazała, że po kilku latach próśb o wydanie...
1   Następne >   +2   4