Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 273/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-23

przy tym na treść art. 61 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego oraz stwierdzono, że bez znaczenia dla tego obowiązku pozostaje ważność decyzji administracyjnych na wykonanie urządzenia...
, gdyż wbrew stanowisku Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej art. 61 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego nie znajduje zastosowania do skarżącej. Zgodnie z tą regulacją za wykonanie...

II SA/Ol 461/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-11

. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które powinny uwzględniać kwestie związane z właściwym konstruowaniem obiektów budowlanych, nie zaś ochronę...
zamkniętymi,, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia, 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm...

II SA/Wr 149/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

. Podstawą prowadzenia budowy są regulacje zawarte w Prawie budowlanym, a uzupełnione są przepisami Prawa wodnego i innych przepisów szczegółowych. Dlatego też kwestie...
związane z pozyskiwaniem nieruchomości na cele budowlane są standardowe i wynikają z warunków uzyskania pozwolenia na budowę, zawartego w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa...

II SA/Wr 443/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

przepisów Prawa Budowlanego w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową rowu melioracyjnego przebiegającego we wsi [...] w granicach posesji...
Budowlanego oględzin i pisma z dnia [...] stycznia 2016 r. wynika, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego przestrzegania przepisów ustawy - Prawo budowlane...

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

architektury w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Jak wynika bowiem z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego obiekt...
2015 r., poz. 2116 z późn. zm.), dalej jako 'Uchwała', stanowiący, iż na ww. obszarze wprowadza się zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m...

II SA/Wr 249/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

, bez szczegółowego uzasadnienia w tym zakresie. W ustawie o drogach publicznych brak jest przepisów prawa dotyczących sytuacji gdy jeden obiekt budowlany (most) jest przedmiotem...
kosztów remontu jednego obiektu budowlanego pomiędzy kilka podmiotów, ponieważ taka sytuacja nie jest objęta hipotezą norm prawa wynikających z przepisów ustawy o drogach...

II SA/Wr 248/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

. Obejmuje to ich eksploatację, konserwację oraz remonty ale ustawa nie definiuje tych pojęć. Pojęcie remontu z kolei wywiedziono z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego...
jest przepisów prawa dotyczących sytuacji gdy jeden obiekt budowlany (most) jest przedmiotem prawa własności kilku podmiotów prawa publicznego, w związku z tym - podział kosztów...

II SA/Wr 161/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-15

o tym, że nie stanowi ona pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć...
w rozumieniu art. 28 k.p.a. i art. 401 § 1 ustawy Prawo wodne. Gmina [...] nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego...

II SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

z unormowaniem art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów...
, że wnioskiem z dnia 22 lutego 2015 r. pełnomocnik W.F. V. zwrócił się do Starosty W. cofnięcie, w trybie art. 136 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne...

II SA/Wr 807/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

zachowania ich funkcji. Ustawa - Prawo wodne nie definiuje pojęcia 'remont'. Legalna definicja pojęcia 'remont' zawarta jest w art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane - w myśl...
jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie, zgodnie z wnioskiem dotyczącej - ustalenia na podstawie art. 64 ust. 1 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz...
1   Następne >   +2   +5   7