Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) nei oznacza...
obiektu budowlanego za teren zajęty na prawach wyłączności w celu innym, niż zajęcie pasa drogowego na potrzeby określone w § 1 pkt 1-3 cytowanego rozporządzenia Ministra...

I OSK 388/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zjazd z drogi krajowej stanowił obiekt budowlany, którego budowa wymagała uprzedniego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
. Realizacja obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę stanowi samowolę budowlaną. Jej powstanie zgodnie z art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego, rodzi po stronie...

I OSK 917/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

. terenie budynku centrum handlowego [...] na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409...
1985 r. o drogach publicznych., Skargę na powyższe oświadczenie złożyła [...] sp. k., zarzucając mu naruszenie art. 34 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Zdaniem skarżącej...

II OW 42/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

lipca 2001 r. Prawo wodne. Pismem z dnia [...] maja 2014 r. Burmistrz Choroszczy przekazał Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku niniejszy...
. Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego nadmieniając, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany wraz ze związanymi...

I OSK 1524/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

Administracyjnego w Warszawie. W jego ocenie wskazana czynność została dokonana z naruszeniem:, 1/ art. 34 ust. 3 pkt 3 - ustawy Prawo budowlane, polegającym na odmowie złożenia...
, miało charakter publicznoprawny i dotyczyło uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisu prawa budowlanego. Istniał ścisły i bezpośredni związek między działaniem organu...

II OSK 2184/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

z naruszeniem prawa., Sąd przytoczył treść art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym obiekty budowlane przy drogach powinny być sytuowane w odległości...
, ale także wskazuje na to kiedy, w procesie powstawania obiektu, przepis ten znajduje zastosowanie. W tej sytuacji, interpretacja nie może abstrahować od unormowań Prawa budowlanego...

II GW 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

drogi stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi...
budowlane. Przepisów art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i art. 59e tej ustawy, w zakresie dotyczącym posiadania przez przeprowadzającego...

II GW 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

. - Prawo budowlane. W przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla drogi posiadającej co najmniej dwie jezdnie, przy czym każdą...
. zm.), jeżeli stwierdzi, że zostały spełnione warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Przepisów art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 7...

II GSK 1009/10 - Wyrok NSA z 2011-10-20

drogi stwierdzono samowolne zajęcie pasa drogi krajowej nr 59 w G. w km 2+773 - 2+797 strona prawa przez prowadzenie robót budowlanych zjazdu na działkę nr 340/4. Roboty...
i art. 48 Prawa budowlanego., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej R. O. podniósł, że posiadał pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych, czego dowodem jest decyzja z dnia 12...

II GSK 860/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

'zjazdu' w rozumieniu art. 4 pkt 8 w zw. z art. 29 ustawy o drogach publicznych od pojęcia 'dojazdu i dojścia' do posesji, które jest regulowane Prawem budowlanym...
do działki jest konieczny. Wykonane przez stronę prace nie są samowolą budowlaną, gdyż nie stwierdzono kolizji z przepisami prawa budowlanego, o czym świadczy zaniechanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15