Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250);, 2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt...
13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku...

IV SA/Wa 1965/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-10

z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz.2027 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
oznaczonej nr [...], 2) żądaniem przywrócenia stanu nieruchomości sprzed [...] listopada 1999 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., 3) żądaniem wypłacenia...

IV SA/Wa 1486/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art...
. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,, g) wpisów w innych rejestrach publicznych,, h) wniosku...

IV SA/Wa 491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

, prawu budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, planowaniu przestrzennemu. Nie rozstrzyga ona natomiast żadnych sporów do gruntów. Organy ewidencyjne nie są uprawnione...
nieruchomości oznaczonej numerem działki [...]. Decyzje te nie oddziaływały w żaden sposób na prawa i obowiązki odwołującego się, gdyż dotyczyły wykazania w ewidencji gruntów...

IV SA/Wa 922/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-31

na gruncie ustawy Prawo budowlane), bowiem powoływana regulacja prawna, jak i orzeczenie, nie tylko dotyczą 'instytucji' prawa materialnego niezwiązanych z ewidencją...
, jak też w postępowaniu toczącym się w trybie nadzwyczajnym, przysługuje jedynie podmiotom, których prawa do nieruchomości podlegają ujawnieniu w ewidencji. Brak natomiast przesłanek...

IV SA/Wa 2069/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-05

(ich położenia, konturu granic, rodzaju użytków, itp.). Ewidencja służy przede wszystkim polityce fiskalnej państwa, prawu budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, planowaniu...
wszczęcia w tej sprawie postępowania., Główny Geodeta Kraju podniósł, iż przepisem prawa materialnego określającym strony w sprawie wprowadzenia zmian w operacie...

IV SA/Wa 993/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

(ich położenia, konturu granic, rodzaju użytków, itp.). Ewidencja służy przede wszystkim polityce fiskalnej państwa, prawu budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, planowaniu...
jest stwierdzenie, że Pan M. K. działał wyłącznie jako pełnomocnik Pani A. K. Zaskarżona decyzja nie zawiera również rozstrzygnięcia w przedmiocie praw i obowiązków Pana M...

VI SA/Wa 1003/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-20

fiskalnej państwa, prawu budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, scalaniu, gospodarce przestrzennej itp. (art. 21 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne)., Natomiast...
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), § 45, § 46 i § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego...

II GSK 4223/17 - Wyrok NSA z 2018-04-17

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2017 poz. 1332 ze zm.) pracami przygotowawczymi jest m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie. Nie może również zostać pominięte...
kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629, ze zm.- dalej jako pgk)., Sąd...

IV SA/Wa 1989/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30

budowlanemu, ochronie gruntów rolnych, planowaniu przestrzennemu. Nie rozstrzyga ona natomiast żadnych sporów do gruntów. Ochronie i rejestracji praw podmiotowych służą...
, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. Sąd stwierdził również, że 'nie doręczoną decyzję należy doręczać zgodnie z wymogami prawa, a nie wszczynać postępowanie nadzwyczajne...
1   Następne >   +2   +5   8