Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

VIII SA/Wa 731/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

, iż nie jest on osobą uprawnioną do otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego;, - art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118...
ze zm., dalej jako ustawa Prawo budowlane) poprzez przyjęcie, że 'rozbudowa' nieruchomości nie kwalifikuje się pod pojęcie 'budowy' nieruchomości zgodnie z w/w ustawą...

II SA/Wa 1969/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

Administracyjny w Warszawie. Dokładne ustalenie przedmiotu inwestycji budowlanej ma bowiem wpływ na rozstrzygnięcie sprawy., Według przepisów prawa budowlanego, budową...
. Nr 132, poz. 1235), uznał, iż skoro małżonka funkcjonariusza nabyła w drodze zniesienia współwłasności prawo własności nieruchomości zabudowanej częścią domu mieszkalnego...

II SA/Ol 143/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-25

mieszkaniowych można wywieść również z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz z § 3 ust. 9...
. funkcjonariusz posiadał tytuły prawne w 6/48 części do trzech lokali mieszkalnych odziedziczonych po zmarłej mamie A. R.. W ocenie organu posiadanie przez funkcjonariusza prawa...

II SA/Lu 474/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-16

oraz usunięciem danych chronionych prawem. Usunięcie danych chronionych nie jest wyłącznie czynnością techniczną, polegającą na mechanicznym zaczernieniu imienia...
poprzez anonimizację fragmentów tekstu umożliwiających identyfikację osoby, a także analizą pod kątem stwierdzenia, czy i jakie informacje chronione prawem...

II SA/Wa 1983/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-07

to do tej pory, argumentując powyższe treścią art. 5 ust. 2 u.o.d.i.p. przewidującym ograniczenie w prawie dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby...
'kkw') przewidującego prawo skazanego do składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawienia ich, w nieobecności innych osób...

II SA/Wa 826/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-18

nie przysługuje jej również pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 90 ust. 1 w związku z art. 85 ust.1 i art. 91 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, prawo...
, iż nie jest prawdą, że w dniu złożenia wniosku lokal nie nadawał się do zamieszkania z uwagi na prace budowlane. Takiemu twierdzeniu funkcjonariusza przeczy sama treść jego wniosku...

I SA/Wa 1129/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-22

decyzji Dyrektora Zakładu Karnego w G. z dnia [...] kwietnia 2004 r. z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzją tą bowiem przyznano pomoc finansową osobie...
przez nią nie pozbawia jej prawa do pomocy finansowej przytoczyła § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad...

II SA/Wa 1968/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

Służby Więziennej (Dz. U. Nr 187, poz. 1831), uznał, iż skoro małżonka funkcjonariusza nabyła w drodze zniesienia współwłasności prawo własności nieruchomości zabudowanej...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VIII SA/Wa 726/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

jako inwestycja budowlana nie został zakończony, znajduje się w trakcie budowy i nadaje się do zamieszkania. W jego ocenie organ zastosował wadliwą wykładnię art. 89 ust. 1...
funkcjonariusza części domu. Ten stan pogłębia nadto niejasności przedmiotu rozpoczętej przez małżonków J. inwestycji budowlanej przy ul. O. [...] w S. - czy jest to budowa...

II SA/Wa 1886/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wydaną przez Starostwo Powiatowe w [...]., Organ powołując się na art...
decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów...
1   Następne >   2