Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

IV SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu...
publicznych, a w szczególnością o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki...

V SA/Wa 279/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

adaptacyjnych wskazywano, że: koszt danej pozycji został oszacowany przez wykonawcę, który został wybrany zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych, do wykonania...
w przepisach budowlanych oraz jakości i parametrów konkretnych drzwi. Wskazała, że we wniosku zapisano, ze prace zakończą się w IV kwartale 2018 r., co ma na celu...

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. III. zasądził od Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz skarżącej Federacji...
, to dla wyjaśnienia pojęcia sprawy publicznej, należy kierować się treścią art. 61 ust. 1 Konstytucji RP zgodnie, z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji...

I SA/Sz 713/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-25

podmiotu ekonomii społecznej. Pismem z 13 lipca 2020 r. uzupełniono wcześniejsze pismo o pouczenie o przysługującym spółce prawie do wniesienia protestu., 23 lipca 2020 r...
budowlane, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności agentów zajmujących się sprzedażą płodów...

I SA/Sz 654/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-02

polityki spójności I. stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazuje sprawę...
uzupełniła wcześniejsze pismo o pouczenie o przysługującym Spółce prawie do wniesienia protestu., W dniu [...] lipca 2020 r. Spółka skierowała do Instytucji Pośredniczącej...

I SA/Rz 96/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-09

o prawie do wniesienia protestu od tego etapu (z czego skorzystał) i to kryterium podlegało rozstrzygnięciu w ramach procedury odwoławczej dla etapu oceny formalno...
negocjacji., W skardze do tut. Sądu Administracyjnego skarżący działając poprzez fachowego pełnomocnika - doradcę podatkowego, zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa...

I SA/Sz 800/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

'faktyczni opiekunowie'. Wnioskodawca kwestionuje stanowisko oceniającego stwierdził również, że obliczył wkład własny poprawnie i zgodnie z prawem. Zwrócił uwagę, że należało...
oceniającego dotyczących kosztów remontu C.O. Zarzucił, w tym względzie oceniającemu brak podstawowej wiedzy o obecnych kosztach profesjonalnych usług budowlanych. Wyjaśnił...