Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Go 1312/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-02

. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r...
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

III SA/Wa 2431/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). W związku z powyższym istniał obowiązek uzyskania decyzji...
o pozwoleniu na budowę, na wykonanie obiektu, wynikający z przepisu art. 28 ustawy Prawo budowlane. Obowiązek ten nie został przez jednostkę dopełniony., Ponadto ustalono...

SA/Sz 1077/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-11-24

ten nie może eliminować stanu faktycznego, jakim było wykorzystywanie hali do działalności gospodarczej jeszcze przed jej odbiorem. Zdaniem skarżącej, przepisy prawa budowlanego...
do usunięcia naruszenia prawa., Podatniczka pismem z [...] r. wezwała Dyrektora UKS do usunięcia naruszenia prawa, a po uzyskaniu stanowiska organu (pismo UKS z dnia...

I SA/Op 470/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-29

' (podzielonych na pięć części)., Ustalono, że poszczególne odcinki posiadają odrębne projekty budowlane i przeprowadzono dla nich odrębne postępowania w zakresie prawa budowlanego...
z o.o. w K. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 14 sierpnia 2009r., nr [...] w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania...

II SA/Wr 1015/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Ogólnokształcącym we W. postępowanie kontrolne w zakresie: 1/celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami budżetu państwa, przeznaczonymi na realizację zdań własnych...
prawidłowość zamówień z wolnej ręki: robót budowlanych (trzy zamówienia robót wg kontrolującego tematycznie powiązanych), wykonania instalacji okablowania logicznego...

I SA/Kr 1777/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

przez P.S. pod nazwą Firma Budowlano - Handlowa 'S', wydatków na roboty budowlane udokumentowanych fakturami VAT: nr [...] z dnia 28.02.2003r. na kwotę netto 100.000,00 zł...
Administracyjny w powołanym wyroku stwierdził, że skoro ani Sąd pierwszej instancji ani też organy podatkowe nie zakwestionowały okoliczności, że roboty budowlane związane...

I SA/Op 422/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-23

. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 14 sierpnia 2009 r., nr UKS [...] w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania...
, poz. 65, z późn. zm.), zwanej dalej u.k.s., wydał wynik kontroli z dnia 14 sierpnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania...

II FSK 2605/15 - Wyrok NSA z 2017-11-07

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.); zwanej dalej: 'p.p.s.a.'., Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej...
, prowadzonej przez P.. pod nazwą Firma Budowlano- Handlowa 'S.', wydatków na roboty budowlane udokumentowanych fakturami VAT nr [...] z dnia 28 lutego 2003 r. na kwotę netto...

I FSK 686/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03

), Protokolant Dariusz Rosiak, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Budowlanego J. Sp...
. z o. o. w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Go 1123/10 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Budowlanego J. Sp...

I SA/Wr 48/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-13

budowlane i obsługę inwestorską ww. inwestycji na zlecenie spółki wykonywał A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo, który był również wiceprezesem...
zarządu skarżącej spółki i jej udziałowcem. A. G. zawierał umowy z podwykonawcami robót i dokonywał zakupu materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji, które następnie...
1   Następne >   +2   6