Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SA/Ol 831/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-21

warunki przeprowadzania egzaminów w szkole muzycznej, to jednak uznała, że winny mieć tu zastosowanie przepisy m.in. z prawa budowlanego dotyczące sal szkolnych...
komisji rekrutacyjnej przedstawiciel ustawowa skarżącego wniosła o jego uchylenie i przyjęcie skarżącego do PSM II ST. Zarzuciła przy tym naruszenie przepisów Prawa oświatowego...

II SAB/Kr 107/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2012 r. sprawy ze skargi G.H. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr [...] w K...
. I. zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr [...] w K. do rozpoznania wniosku skarżącego G.H. z dnia 23 kwietnia 2012 r. w zakresie punktów 3-6 tego wniosku...

II SAB/Bk 10/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-03-01

informacji o wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania, o wartości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia objętego postępowaniem...
oraz poszczególnych prac składających się na roboty budowlane, a także o wysokości wynagrodzenia przekazanego temu podmiotowi z tytułu realizacji zamówienia oraz poszczególnych...

III SAB/Gl 526/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-03-14

informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w P., która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2) zobowiązuje Dyrektora...
i dokumentacji dotyczącej prac remontowo-budowlanych objętych wskazanymi fakturami., W odpowiedzi, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr [...] w P., w piśmie z 28 listopada 2022 r...

II SAB/Bk 124/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-13

, że Dyrektor Zespołu Szkół C. w M. dopuścił się bezczynności, 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół C...
z procesem inwestycyjnym w ramach umowy o realizację zamówienia publicznego na roboty budowlane, których generalnym wykonawcą była Spółka:, 1. Kiedy została podpisana umowa...

III SAB/Gl 324/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-25

nr [...] w P. w przedmiocie udostępniania informacji publicznej 1. stwierdza bezczynność organu, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. zobowiązuje organ...
, gdyż w ocenie organu, wniosek skarżącego jest przejawem rażącego nadużycia prawa do informacji publicznej, przez co skarżący uniemożliwia realizację zadań nałożonych...

III SAB/Gl 271/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-06

., Odpowiadając na zapytanie dotyczące inwestycji i remontów organ wskazał, że od roku 2017 r. zostały przeprowadzone następujące inwestycje i remonty:, Roboty budowlane...
elektrycznej i odgromowej budynku szkoły - etap I sanitariaty i korytarz parter - [...] zł.;, Branża budowlana: przebudowa pomieszczeń sanitariatów oraz instalacji wewnętrznej...

VIII SAB/Wa 39/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

Oświaty Urzędu Miejskiego w W.) skarżąca drogą elektroniczną wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa w związku z brakiem odpowiedzi tej jednostki na wniosek...
zgodnego z prawem rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi przedstawiając stan...

II SAB/Łd 203/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-19

organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku z dnia 10 lipca 2017 roku; 3. zasądza...
publicznej, jednak wiadomość ta nie została przekazana dyrekcji szkoły, bowiem ta przebywała na urlopie. Przez cały okres wakacji w budynku szkoły trwały roboty budowlane...