Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Rz 48/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-02-21

o charakterze osobistym nie stanowią bowiem w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zm.) przesłanek...
ustawy o Służbie Więziennej, art. 54 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz przedłożone dokumenty i dokonane ustalenia organ stwierdził, że Ł. K. uzyskał faktyczną...

II SA/Rz 51/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-22

formalnościami odbioru budynku, po wejściu w życie od dnia 11 lipca 2003 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane., Dyrektor Zakładu Karnego w Ł. w związku z raportem wydał decyzję...
kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej, art.54 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2003r., Nr 207, poz.2016 ze zm.) i § 4 pkt 4, oraz §6 wspomnianego...

III SA/Kr 454/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-14

standardów wyznaczonych w obecnym prawie budowlanym dla lokali mieszkalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków...
i nie miał on 'świadomości istnienia w prawie budowlanym' 'norm minimalnych i rozróżnień na lokale mieszkalne, użytkowe i inne'. Podniósł, że kupując lokal nr 7...

I OSK 847/09 - Wyrok NSA z 2009-12-14

standardów wyznaczonych w obecnym prawie budowlanym dla lokali mieszkalnych, określonych w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...
mu równoważnika z tytułu braku mieszkania i nie miał świadomości istnienia w prawie budowlanym norm minimalnych i rozróżnień na lokale mieszkalne, użytkowe i inne. Podniósł...

SA/Rz 1603/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

na użytkowanie budynku o interpretacje art. 57 Prawa budowlanego i otrzymał wyjaśnienie, że inwestor może w każdym czasie wystąpić z takim wnioskiem i w zależności...
od potrzeb musi dołączyć odpowiednie dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego., H. S. z takim wnioskiem nie wystąpił, pomimo, że dysponował odpowiednimi protokołami...

II SA/Wr 213/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-22

. LEX nr 48593) Naczelny Sąd Administracyjny trafnie zwrócił uwagę, że 'w myśl definicji zamieszczonej w art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89...
do przywrócenia mu pierwotnego stanu. Przez budowę natomiast (art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego) należy rozumieć nie tylko wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu...

IV SA/Wr 617/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-13

się do zamieszkania, gdyż wymagał generalnego remontu., Definicję remontu ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623...
(lokalem). Określenie warunków nabycia prawa do uzyskania pomocy finansowej nie mieści się bowiem w delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości, zamieszczonej w art. 90...

I OSK 1229/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243.poz. 1623) dzień uzyskania pozwolenia właściwego organu na użytkowanie (art. 55), a gdy pozwolenie...
. odmówił przyznania ppor. K. B. równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, bowiem K. B. wraz z małżonką w dniu 29 grudnia 2009 r. nabył prawo własności nieruchomości...

II SA/Op 454/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz z § 3 ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych...
do lokalu mieszkalnego lub domu. Zaznaczył, że mieszka wraz z córką, żoną i jej rodzicami w domu, do którego prawo mają rodzice żony., Odpowiadając na ww. wniosek Dyrektor...

IV SA/Wr 122/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

. , mieszczą się jedynie w definicji remontu określonej w art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016...
I. Prawo funkcjonariusza do pomocy finansowej jest regulowane wyłącznie ustawą, a zatem w zakresie regulacji ustawowej nie jest dopuszczalne jej interpretowanie...
1   Następne >   +2   4