Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I SA 1807/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-06

się do sytuacji mającej miejsce wówczas, gdy J. S. przysługiwało prawo do lokalu w miejscowości G. Decyzja winna być uchylona ponieważ nie odpowiadała istniejącemu stanowi...
faktycznemu i wiązała organy co do prawa przyznanego do kwatery przy ul. '[...]' w E., zgodnie z art. 22 ust. l w/w ustawy., Decyzję organu II instancji zaskarżyła...

II SA/Gd 2771/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-11

Mieszkaniowej decyzją nr [...] z dnia 24 lipca 2000 r. stwierdził, że skarżący nie zachował prawa do osobnej kwatery stałej. Jako podstawę rozstrzygnięcia organ podał art. 23...
Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego nr [...] z dnia 16 listopada 1991 r. skarżący skorzystał z pomocy finansowej pochodzącej ze środków funduszu...

IV SA/Wr 513/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-08

przez zainteresowanego z tej formy realizacji prawa do kwatery, gdyż nastąpiło określone przesunięcie majątkowe z funduszu MON do majątku zainteresowanego na budowę przez niego...
domu jednorodzinnego., W skardze na tę decyzję do sądu administracyjnego S. W. zarzucił: 1) rażące naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 3 § 1 ust. 1...

I OSK 157/05 - Wyrok NSA z 2006-02-24

kwatery stałej w Garnizonie [...]. W opisywanej decyzji orzeczono także, że T. Ż. nie nabył prawa do równoważnika pieniężnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia...
było to, że nie została zwrócona. Organ odwoławczy nie podzielił też stanowiska w przedmiocie utraty przez T. Ż. prawa do pobierania równoważnika pieniężnego za brak...

III SA/Gd 334/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-06-23

Mieszkaniowej Oddział Rejonowy [...] z dnia 5 kwietnia 2004 r. nr [...] z dnia 7 kwietnia 2004 nr [...] w przedmiocie zachowania prawa do osobnej kwatery stałej...
Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie nie zachowania przez Bernarda D. prawa do osobnej kwatery stałej...

II SA/Gd 4188/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-29

Spółdzielni w G. położonego przy ul. [...], W wyniku podziału majątku wspólnego dokonanego po rozwodzie, prawo do tego domu wraz z wkładem budowlanym nabył jej pierwszy mąż...
. Nr [...] nakazującą S.G. opuszczenie i opróżnienie wraz ze wszystkimi wspólnie zamieszkałymi osobami prawa jego reprezentujących i wydania do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej...

II SAB/Bd 43/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-23

. Decyzją nr [...] z dnia [...] 1989 r. Szef Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego w B., ustalając iż S. P. spełnia warunki do uzyskania pomocy...
administracyjnych)., Wnioskiem z dnia 22 listopada 1989 r. ppłk S. P. zwrócił się do Szefa Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego w B. o 'zamianę...

II SA/Gd 2772/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-11

.' Rozpoznając ten wniosek Dyrektor Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, decyzją nr [...] z dnia 24 lipca 2000 r. stwierdził, że skarżący nie zachował prawa...
w uzasadnieniu decyzji podniósł, że na podstawie decyzji Szefa Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo - Budowlanego nr [...] z dnia 16 listopada 1991 r. skarżący...

II SA/Kr 519/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-21

Nr [...] z dnia [...] kwietnia 1992r., w sprawie sposobu użytkowania osobnej kwatery stałej. W decyzji tej ustalono prawo H. C. z córką M. do użytkowania części osobnej kwatery stałej...
obejmującej jeden pokój o pow. [...] m2 wraz z używalnością kuchni, przedpokoju, łazienki, wc o powierzchni użytkowe [...] m2 , oraz prawo M. C. do użytkowania części...

SA/Bd 2697/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w B. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego Z. D. wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem. W skardze powołał skarżący...
dotychczasowy przebieg postępowania w niniejszej sprawie oraz podniósł, że wielkość powierzchni użytkowej lokalu określona została w projekcie budowlanym budynku...
1   Następne >   2