Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

będą realizowane tego typu inwestycje. Wskazano także przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) - dalej: 'prawo budowlane...
na budowę, co nie ma związku z kwestią zgłaszania zamiaru wykonania robót budowlanych w trybie art. 30 prawa budowlanego. W odniesieniu do decyzji o środowiskowych...

II SA/Go 421/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-24

, iż P.J. naruszając obowiązujące przepisy Prawa budowlanego - w przypadku płyty gnojowej nie zgłaszając właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej...
, a zaistniała sytuacja wynikła z faktu niezrealizowania przez P.E. zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego właściwych zadań inwestycyjnych określonych w planie...

V SA/Wa 1264/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

koniecznej kat. XVIII. Według kategoryzacji obiektów budowlanych przewidzianej ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409j.t.), kategorię II...
lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) zmiany sposobu użytkowania budynku, tj. nie przedłożył dokumentów świadczących o tej zmianie., Podniósł...

V SA/Wa 944/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

oczyszczalniami ścieków, elektroenergetycznego nN-wlz, c.o., Organ powołał się na art. 61 oraz art. 3 pkt 2a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994...
obiektu, co obliguje jego właściciela do uzyskania zmiany sposobu użytkowania stosownie do art. 71 ustawy Prawo budowlane., W piśmie z 18 grudnia 2012 r. strona wezwała...

V SA/Wa 3540/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

zbiornika na olej napędowy tj. ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym - w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek...
, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - obowiązującą na dzień odmowy przyznania pomocy, zbiornik na olej napędowy jest obiektem budowlanym. Wskazał...

VIII SA/Wa 1010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-27

wskazuje również, iż ww. zapis dotyczy robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) (dalej...
także: 'Prawo budowlane'), w myśl której ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami...

V SA/Wa 2570/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

zawartego w piśmie z dnia [...] lipca 2013r., bowiem jak wynika z powołanych przez organ przepisów prawa budowlanego, [...], a tym samym jej montaż jest również robotą...
budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( Dz.U. nr 243 poz. 1623 ze zm. ). Dlatego też zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, skoro...

V SA/Wa 476/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

działalności gospodarczej, jak też przepisami prawa budowlanego poprzez żądanie od Beneficjenta dokumentów, których konieczność sporządzenia, posiadania i przedstawienia...
w zakresie poszczególnych instalacji, czego nie przewidują powszechnie obowiązujące przepisy Prawa budowlanego. Nadto z informacji jaką Skarżąca otrzymała od swojego...

V SA/Wa 244/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

robót budowlanych polegających na budowie dwóch altan ogrodowych na ww. działce wraz z odpisem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele...
, a nie zgłoszenia. Zdarza się, że wnioskodawca nie zgłosi części robót budowlanych planowanych przez siebie do wykonania, a analiza ustawy Prawo budowlane wykazuje, że wykonanie...

V SA/Wa 2220/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

, zaś jej dopuszczalność potwierdzają przepisy prawa budowlanego., b. nieuzasadnienie stanowiska o odmowie przyznania dofinansowania, tj. ograniczenie się do lakonicznego stwierdzenia...
. W świetle przepisów Prawa budowlanego, do istoty budowy/rozbudowy oraz przebudowy należy powstanie nowych obiektów budowlanych lub zmiana parametrów użytkowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   48